Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a
ostatnia migracja danych: 3 minuty temu
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 26 dni temu

Egzamin certyfikacyjny z języka obcego na poziomie B2

Studium Językowe UAM informuje, że w dniach 28 i 29 czerwca 2022 r. odbędzie się egzamin certyfikacyjny z języka obcego na poziomie B2, dedykowany studentom, którzy zaliczyli lektorat na poziomie B2.2 (mają wpisaną ocenę w systemie USOS).

Język angielski
28 czerwca 2022 r. godz. 10.00 (wtorek)
Wydział Fizyki, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydział Historii, Wydział Archeologii, Wydział Socjologii

28 czerwca 2022 r. godz. 12.00 (wtorek)
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Wydział Teologiczny, Wydział Matematyki i Informatyki, Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie

29 czerwca 2022 r. godz. 10.00 (środa)
Wydział Biologii, Wydział Studiów Edukacyjnych, Wydział Chemii, Wydział Nauk o Sztuce

29 czerwca 2022 r. godz. 12.00 (środa)
Wydział Filozoficzny, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydział Prawa i Administracji, Nadnotecki Instytut UAM w Pile

Język niemiecki (wtorek)
28 czerwca 2022 r. godz. 10.00

Język rosyjski (wtorek)
28 czerwca 2022 r. godz. 10.00

Język francuski (wtorek)
28 czerwca 2022 r. godz. 10.00

Egzamin dedykowany jest także studentom, którzy nie zaliczyli egzaminu certyfikacyjnego we wcześniejszych terminach. Student z warunkowym zaliczeniem przedmiotu: egzamin certyfikacyjny, zobowiązany jest skontaktować się ze Studium Językowym UAM w celu nadania kolejnego żetonu. Wymagane jest przesłanie/dostarczenie zgody na warunkowe zaliczenie przedmiotu.

Rejestracja na egzamin w trybie zdalnym odbędzie się na platformie ul.amu.edu.pl. w terminie od 15 do 23 czerwca 2022 r. (logowanie odbywa się w identyczny sposób jak logowanie do studenckiego konta w systemie USOSweb). Podczas rejestracji na egzamin proszę zwrócić uwagę na godzinę rozpoczęcia egzaminu.

Egzamin certyfikacyjny z języka obcego na poziomie B2 odbywać się będzie w formie zdalnej, tj. w ramach synchronicznego kontaktu, w którym student oraz komisja uczestniczą w egzaminie w tym samym czasie, ale w różnych miejscach – w drodze wideokonferencji internetowej odbywanej za pomocą: język angielski – usługi Microsoft Teams i platformy Moodle; pozostałe języki – usługi Microsoft Teams i aplikacji Microsoft Forms. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie sprawnego mikrofonu i kamery.

Studium Językowe UAM, w absolutnie wyjątkowych sytuacjach, dopuszcza możliwość odbycia w/w egzaminu w formie bezpośredniej, po uprzednim uzyskaniu indywidualnej zgody od Dyrektora Studium Językowego UAM. O w/w zgodę student jest zobowiązany zwrócić się najpóźniej do dnia 20 czerwca 2022 r. Po uzyskaniu zgody, student zostanie zapisany na egzamin przez koordynatora z ramienia Studium Językowego UAM.

Przed egzaminem z języka angielskiego studenci otrzymają link do strony egzaminu z dostępną skróconą wersją testu egzaminacyjnego, zawierającą przykładowe typy zadań, celem umożliwienia studentom obeznanie się w nawigacji w teście.

UWAGA!!! Osoby, które nie dokonają rejestracji żetonowej na egzamin, w określonym przez Studium Językowe UAM terminie, nie będą mogły przystąpić do egzaminu w dniu 28 i 29 czerwca br.

Przed przystąpieniem do egzaminu student zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem egzaminu oraz z ważnymi informacjami technicznymi, które dostępne są na stronie sj.amu.edu.pl

Kontakt: Studium Językowe UAM sj.amu.edu.pl (zakładka: Koordynatorzy ds. USOS)

Rejestracja żetonowa na egzamin certyfikacyjny ustny z języka angielskiego w semestrze letnim 2021/2022

Studium Językowe UAM poniżej przedstawia terminy rejestracji żetonowej na egzamin certyfikacyjny ustny z języka angielskiego:

Od 12 kwietnia 2022 r. godz. 9.00 do 18 kwietnia 2022 r. godz. 24.00 – dla studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych oraz dla studentów Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.

Od 29 kwietnia 2022 r. godz. 9.00 do 9 maja 2022 r. godz. 24.00 – dla studentów pozostałych Wydziałów (Wydziału Biologii, Wydziału Chemii, Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydziału Fizyki, Wydziału Matematyki i Informatyki, Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Studiów Edukacyjnych, Wydziału Teologicznego, Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Instytutu Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie, Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile, Wydziału Historii, Wydziału Archeologii, Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydziału Nauk o Sztuce, Wydziału Filozoficznego, Wydziału Psychologii i Kognitywistyki, Wydziału Socjologii).

Rejestracja odbędzie się na stronie ul.amu.edu.pl.

UWAGA: Na egzamin certyfikacyjny pisemny z języka angielskiego obowiązuje oddzielna rejestracja (terminy rejestracji podane są na stronie sj.amu.edu.pl).

Egzamin certyfikacyjny ustny z języka angielskiego dedykowany jest studentom studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich, którzy w semestrze letnim 2021/2022 zapisani są na lektorat z języka angielskiego na poziomie B2.2 oraz na poziomie B2.1 (dotyczy studentów kierunku Psychologia). Student zapisany na w/w lektorat otrzyma żeton LEK-ANG-EGZ-USTNY, za pomocą którego dokona rejestracji.

Egzamin certyfikacyjny ustny z języka angielskiego dedykowany jest również studentom studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich, którzy ukończyli lektorat języka angielskiego na poziomie B2.2 w semestrze zimowym 2021/2022 i nie przystąpili do egzaminu w sesji zimowej 2021/2022 oraz studentom, którzy przystępując do poprawkowego pisemnego egzaminu certyfikacyjnego z języka angielskiego na poziomie B2 chcieliby poprawić również wynik z części ustnej. Student zobowiązany jest zgłosić się do Studium Językowego UAM w celu nadania żetonu.

Przed przystąpieniem do egzaminu student zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem egzaminu ustnego oraz z ważnymi informacjami technicznymi, które dostępne są na stronie sj.amu.edu.pl

Kontakt: Studium Językowe UAM, sj.amu.edu.pl, tel. 61 829 29 57

Rejestracja w systemie USOS dla studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia oraz studentów studiów jednolitych magisterskich na lektoraty z języków obcych specjalistycznych.

Studium Językowe UAM informuje, że z dniem 17 lutego 2022 r. od godz. 9.00 na stronie ul.amu.edu.pl rozpocznie się rejestracja żetonowa na lektoraty z języka obcego specjalistycznego na semestr letni 2021/2022 dla studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich i trwać będzie do 6 marca 2022 r. do godz. 24.00.

Rejestracja żetonowa rozpocznie się w następujących godzinach:

 • Wydział Prawa i Administracji – kierunek Prawo – 9.00 (dotyczy studentów, którzy rozpoczynają lektorat oraz studentów, którzy kontynuują lektorat języka specjalistycznego w semestrze letnim),
 • Wydział Psychologii i Kognitywistyki – kierunek Psychologia – 9.30 (dotyczy studentów, którzy rozpoczynają lektorat języka specjalistycznego. Studenci, którzy będą kontynuować lektorat języka specjalistycznego zostaną przepisani do grup na semestr letni przez Koordynatorów ds. USOS SJ UAM),
 • Wydział Teologiczny – kierunek Teologia oraz Dialog i doradztwo społeczne– 10.00 (dotyczy studentów, którzy rozpoczynają lektorat z języka specjalistycznego),
 • Wydział Matematyki i Informatyki – 10.30,
 • Wydział Archeologii – 11.00,
 • Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych – dla kierunków 3 semestralnych (Geoinformacja, Geologia, Kartografia i Geomatyka) - 11.30,
 • Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej – dla kierunków 3 semestralnych (Gospodarka Przestrzenna) – 11.30,
 • Wydział Fizyki – kierunek Aplikacja Internetu Rzeczy – 12.00.

Studenci I roku II stopnia studiów stacjonarnych otrzymują żeton na język specjalistyczny LEK-SPEC-B2 i zapisują się na wybrany język oferowany na danym Wydziale. Lektorat z języka specjalistycznego realizowany jest na poziomie B2+ (kontynuacja lektoratu ze studiów I stopnia).

Studenci studiów jednolitych magisterskich otrzymują żeton na język specjalistyczny LEK-SPEC-B2 i zapisują się na wybrany język według poniższego schematu:

 • studenci kierunków Prawo, Psychologia, Teologia, którzy w semestrze zimowym 2021/2022 ukończyli lektorat na poziomie B22,
 • studenci kierunku Prawo, którzy w semestrze zimowym 2021/2022 zaliczyli pierwszy semestr lektoratu języka specjalistycznego.
Żeton zostanie nadany jeśli student ma zaliczony lektorat w semestrze zimowym (wpisaną ocenę do systemu USOS).

UWAGA:
Studenci, którzy NIE ZAREJESTRUJĄ się na lektorat z języka specjalistycznego w czasie trwania rejestracji na ul.amu.edu.pl zobowiązani są dostarczyć do Studium Językowego UAM wniosek o zapisanie do grupy z j. obcego. Na podstawie złożonego wniosku student zostanie zapisany przez koordynatora ds. USOS do grupy, w której są WOLNE MIEJSCA!

UWAGA:
Studenci pozostałych kierunków, którzy rozpoczęli lektorat języka specjalistycznego w semestrze zimowym 2021/2022 nie rejestrują się na platformie ul.amu.edu.pl Zostaną przepisani przez Koordynatorów ds. USOS z ramienia SJ UAM do tych samych grup co w semestrze zimowym.

Wykaz Koordynatorów z ramienia Studium Językowego UAM:

 1. mgr Krzysztof Janczak, tel. 61 829 10 51, kris.j@amu.edu.pl, pokój 317, Collegium Heliodori Święcicki, ul. Grunwaldzka 6: Wydział Prawa i Administracji, Wydział Studiów Edukacyjnych, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.
 2. mgr inż. Monika Waleńska-Trybuś, tel. 61 829 29 57, lektorat@amu.edu.pl, pokój 324, Collegium Heliodori Święcicki, ul. Grunwaldzka 6: Wydział Historii, Wydział Nauki o Sztuce, Wydział Archeologii, Wydział Anglistyki, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej.
 3. mgr Patrycja Nowak, tel. 61 829 29 80, patrycja.nowak@amu.edu.pl, pokój 331, Collegium Heliodori Święcicki, ul. Grunwaldzka 6: Wydział Chemii, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Wydział Filozoficzny, Wydział Socjologii, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Neofilologii.
 4. dr Anna Wesołowska, tel. 61 829 29 46, anna.wesolowska@amu.edu.pl, pokój 331, Collegium Heliodori Święcicki, ul. Grunwaldzka 6: Wydział Fizyki, Wydział Teologiczny, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydział Biologii.

Rejestracja w systemie USOS dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich na lektoraty z języków obcych na semestr letni 2021/2022

Studium Językowe UAM informuje, że z dniem 15 lutego 2022 r. od godz. 9.00 na stronie ul.amu.edu.pl rozpocznie się rejestracja żetonowa na lektoraty z języka obcego dla studentów I oraz II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich i trwać będzie do 6 marca 2022 r. do godz. 24.00.

Rejestracja żetonowa rozpocznie się w następujących godzinach:
Wydział Anglistyki – 9.00
Wydział Biologii – 9.30
Wydział Chemii – 10.00
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej – 10.30
Wydział Fizyki – 11.00
Wydział Historii, Wydział Archeologii, Wydział Nauk o Sztuce – 11.30
Wydział Matematyki i Informatyki – 12.00
Wydział  Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej – 12.30
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa – 13.00
Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydział Filozoficzny, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Wydział Socjologii – 13.30
Wydział Prawa i Administracji – 14.00
Wydział Studiów Edukacyjnych – 14.30
Wydział Teologiczny – 15.00
Wydział Neofilologii – 15.30

Terminy zajęć będą dostępne na stronie ul.amu.edu.pl w dniu 14 lutego 2022 r.

Studenci I roku na podstawie wykonanego testu poziomującego otrzymują żeton z danego języka na odpowiedni poziom zaawansowania. Student, który nie wykonał testu poziomującego nie otrzyma żetonu.

Studenci II roku (z wyjątkiem Wydziału Anglistyki oraz Neofilologii) otrzymują żeton według poniższego schematu:

 • student, który w semestrze zimowym 2021/2022 zaliczył lektorat na poziomie B1, w semestrze letnim 2021/2022 otrzyma żeton na poziom B21,
 • student, który w semestrze zimowym 2021/2022 zaliczył lektorat na poziomie B21, w semestrze letnim 2021/2022 otrzyma żeton na poziom B22,
 • student, który w semestrze zimowym 2021/2022 zaliczył lektorat na poziomie B22 zakończył lektorat ogólnojęzykowy i otrzymuje żeton na egzamin certyfikacyjny.
Żeton zostanie nadany jeśli student ma zaliczony lektorat w semestrze zimowym (wpisaną ocenę do systemu USOS).

WYJĄTEK: Studentom II roku z kierunku, który miał podwójny wymiar lektoratu: Psychologia, żetony na lektorat z języka ogólnego nie zostały przyznane. Dla tych kierunków w semestrze zimowym 2021/2022 lektorat z języka ogólnego zakończył się i w semestrze letnim realizowany będzie lektorat z języka specjalistycznego. Student, który zaliczył lektorat na poziomie B2.2 otrzyma żeton na lektorat z języka specjalistycznego.

Studenci II roku Wydziału Anglistyki i Wydziału Neofilologii* oraz kierunków: prawno-ekonomiczny, prawo europejskie otrzymują żeton według poniższego schematu:

 • student, który w semestrze zimowym 2021/2022 zaliczył lektorat na poziomie A0, w semestrze letnim 2021/2022 otrzymuje żeton na poziom A0
 • student, który w semestrze zimowym 2021/2022 zaliczył lektorat na poziomie A1, w semestrze letnim 2021/2022 otrzymuje żeton na poziom A1
 • student, który w semestrze zimowym 2021/2022 zaliczył lektorat na poziomie A2, w semestrze letnim 2021/2022 otrzymuje żeton na poziom A2
 • student, który w semestrze zimowym 2021/2022 zaliczył lektorat na poziomie B1, w semestrze letnim 2021/2022 otrzymuje żeton na poziom B1
 • student, który w semestrze zimowym 2021/2022 zaliczył lektorat na poziomie B21, w semestrze letnim 2021/2022 otrzymuje żeton na poziom B21
Żeton zostanie nadany jeśli student ma zaliczony lektorat w semestrze zimowym (wpisaną ocenę do systemu USOS).

UWAGA:
Studenci, którzy NIE ZAREJESTRUJĄ się na lektorat z języka obcego w czasie trwania rejestracji na ul.amu.edu.pl zobowiązani są dostarczyć do Studium Językowego UAM wniosek o zapisanie do grupy z j. obcego. Wykaz Koordynatorów z ramienia Studium Językowego UAM dostępny jest na stronie sj.amu.edu.pl Na podstawie złożonego wniosku student zostanie zapisany przez koordynatora ds. USOS do grupy, w której są WOLNE MIEJSCA!

Szczegółowe informacje odnośnie zasad uczęszczania na lektorat w Studium Językowym UAM dostępne są na stronie internetowej sj.amu.edu.pl.

Wykaz Koordynatorów z ramienia Studium Językowego UAM:

 1. mgr Krzysztof Janczak, tel. 61 829 10 51, kris.j@amu.edu.pl, pokój 317, Collegium Heliodori Święcicki, ul. Grunwaldzka 6: Wydział Prawa i Administracji, Wydział Studiów Edukacyjnych, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.
 2. mgr inż. Monika Waleńska-Trybuś, tel. 61 829 29 57, lektorat@amu.edu.pl, pokój 324, Collegium Heliodori Święcicki, ul. Grunwaldzka 6: Wydział Historii, Wydział Nauki o Sztuce, Wydział Archeologii, Wydział Anglistyki, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej.
 3. mgr Patrycja Nowak, tel. 61 829 29 80, patrycja.nowak@amu.edu.pl, pokój 331, Collegium Heliodori Święcicki, ul. Grunwaldzka 6: Wydział Chemii, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Wydział Filozoficzny, Wydział Socjologii, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Neofilologii.
 4. dr Anna Wesołowska, tel. 61 829 29 46, anna.wesolowska@amu.edu.pl, pokój 331, Collegium Heliodori Święcicki, ul. Grunwaldzka 6: Wydział Fizyki, Wydział Teologiczny, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydział Biologii.

* Studenci Wydziału Anglistyki oraz Wydziału Neofilologii rejestrują się na lektoraty języków obcych (język dodatkowy) prowadzone przez lektorów Studium Językowego UAM.

Rejestracja w systemie USOS dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia Kierunek: Turystyka i Rekreacja – drugi język obcy

Studium Językowe UAM informuje, że z dniem 17 lutego 2022 r. od godz. 11.30 na stronie ul.amu.edu.pl rozpocznie się rejestracja żetonowa na lektoraty z II języka obcego na semestr letni 2021/2022 dla studentów I oraz II roku studiów stacjonarnych I stopnia dla kierunku Turystyka i Rekreacja i trwać będzie do 6 marca 2022 r. do godz. 24.00.

Rejestracja żetonowa rozpocznie się w następujących godzinach:

 • Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych – dla kierunku Turystyka i Rekreacja - 11.30

Studenci kierunku Turystyka i Rekreacja I roku I stopnia studiów stacjonarnych otrzymują żeton na lektorat z drugiego języka obcego LEK-II-A1 i zapisują się na wybrany język oferowany na danym Wydziale.

Studenci kierunku Turystyka i Rekreacja II roku I stopnia studiów stacjonarnych po zaliczeniu lektoratu z semestru zimowego 2021/2022 (wpisaniu oceny do USOS) otrzymują żeton na lektorat z drugiego języka obcego LEK-II-A1 i zapisują się na kontynuację lektoratu z danego języka.

UWAGA:
Studenci, którzy NIE ZAREJESTRUJĄ się na lektorat w czasie trwania rejestracji na ul.amu.edu.pl zobowiązani są dostarczyć do Studium Językowego UAM wniosek o zapisanie do grupy z j. obcego. Na podstawie złożonego wniosku student zostanie zapisany przez koordynatora ds. USOS do grupy, w której są WOLNE MIEJSCA!

Wykaz Koordynatorów z ramienia Studium Językowego UAM:
mgr Krzysztof Janczak, tel. 61 829 10 51, kris.j@amu.edu.pl – Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Studiów Edukacyjnych.

Rejestracja w systemie USOS dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia Kierunek: Stosunki Międzynarodowe – drugi język obcy

Studium Językowe UAM informuje, że z dniem 17 lutego 2022 r. od godz. 12.30 na stronie ul.amu.edu.pl rozpocznie się rejestracja żetonowa na lektoraty z II języka obcego na semestr letni 2021/2022 dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia dla kierunku Stosunki Międzynarodowe i trwać będzie do 6 marca 2022 r. do godz. 24.00.

Rejestracja żetonowa rozpocznie się w następujących godzinach:

 • Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa – dla kierunku Stosunki Międzynarodowe - 12.30

Studenci kierunku Stosunki Międzynarodowe I roku I stopnia studiów stacjonarnych otrzymują żeton na lektorat z drugiego języka obcego LEK-II-A1 i zapisują się na wybrany język oferowany na danym Wydziale.

UWAGA:
Studenci, którzy NIE ZAREJESTRUJĄ się na lektorat w czasie trwania rejestracji na ul.amu.edu.pl zobowiązani są dostarczyć do Studium Językowego UAM wniosek o zapisanie do grupy z j. obcego. Na podstawie złożonego wniosku student zostanie zapisany przez koordynatora ds. USOS do grupy, w której są WOLNE MIEJSCA!

UWAGA:
Studenci II roku, którzy uczęszczają na lektorat drugiego języka obcego nie rejestrują się na platformie ul.amu.edu.pl. Zostaną przepisani przez Koordynatorów ds. USOS z ramienia SJ UAM do tych samych grup co w semestrze zimowym.

Wykaz Koordynatorów z ramienia Studium Językowego UAM:
dr Anna Wesołowska, tel. 61 829 29 46, anna.wesolowska@amu.edu.pl – Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.

Egzamin certyfikacyjny poprawkowy z języka obcego na poziomie B2

Studium Językowe UAM informuje, że w dniu 18 lutego 2022 r. godz. 10.00 odbędzie się egzamin certyfikacyjny poprawkowy z języka obcego na poziomie B2.

Rejestracja na egzamin odbędzie się na platformie ul.amu.edu.pl. w terminie od 11 lutego 2022 r. do 15 lutego 2022 r. (logowanie odbywa się w identyczny sposób, jak logowanie do studenckiego konta w systemie USOSweb).
Egzamin przeprowadzany jest dla studentów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich, którzy zaliczyli lektorat z języka nowożytnego na poziomie B2.2 oraz na poziomie B2.1 dla kierunku mającego podwójny wymiar godzinowy (60h/semestr), czyli Psychologia.
Warunkiem zarejestrowania się na egzamin certyfikacyjny jest zaliczenie semestru zajęć z języka obcego na poziomie B2.2 (wpisana ocena do systemu USOS).
Student, który nie zaliczył egzaminu w pierwszym terminie, otrzyma żeton na egzamin poprawkowy.
UWAGA! Student z warunkowym zaliczeniem przedmiotu lub powtarzający przedmiot: Egzamin certyfikacyjny zobowiązany jest skontaktować się ze Studium Językowym UAM w celu nadania kolejnego żetonu.
Egzamin certyfikacyjny z języka obcego na poziomie B2 odbywać się będzie w formie zdalnej, tj. w ramach synchronicznego kontaktu, w którym student oraz komisja uczestniczą w egzaminie w tym samym czasie, ale w różnych miejscach – w drodze wideokonferencji internetowej odbywanej za pomocą: język angielski - usługi Microsoft Teams i platformy Moodle; pozostałe języki – usługi Microsoft Teams. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie sprawnego mikrofonu i kamery.

Studium Językowe UAM, w absolutnie wyjątkowych sytuacjach,b> dopuszcza możliwość odbycia w/w egzaminu w formie bezpośredniej, z zachowaniem reżimu sanitarnego, po uprzednim uzyskaniu indywidualnej zgody od Dyrektora Studium Językowego UAM. O w/w zgodę student jest zobowiązany zwrócić się najpóźniej do dnia 14 lutego 2022 r. Po uzyskaniu zgody, student zostanie zapisany na egzamin przez koordynatora z ramienia Studium Językowego UAM.

Przed egzaminem z języka angielskiego studenci otrzymają link do strony egzaminu z dostępną skróconą wersją testu egzaminacyjnego, zawierającą przykładowe typy zadań, celem umożliwienia studentom obeznanie się w nawigacji w teście.

UWAGA!!!
Osoby, które nie dokonają rejestracji żetonowej na egzamin, w określonym przez Studium Językowe UAM terminie, nie będą mogły przystąpić do egzaminu w dniu 18 lutego 2022 r.

Przed przystąpieniem do egzaminu student zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem egzaminu oraz z ważnymi informacjami technicznymi, które dostępne są na stronie sj.amu.edu.pl.

Jednocześnie przypominamy, że łączna liczba punktów za egzamin certyfikacyjny na poziomie B2 wynosi 200 pkt.(egzamin ustny 40 punktów + egzamin pisemny 160 punktów).

Kontakt: Studium Językowe UAM sj.amu.edu.pl (zakładka: Koordynatorzy ds. USOS)

Egzamin certyfikacyjny z języka obcego na poziomie B2

Studium Językowe UAM informuje, że w dniu 8 i 9 lutego 2022 r. odbędzie się egzamin certyfikacyjny z języka obcego na poziomie B2, dedykowany studentom, którzy zaliczyli lektorat na poziomie B2.2 (mają wpisaną ocenę w systemie USOS).

Język angielski

8 lutego 2022 r. godz. 10.00
Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydział Filozoficzny, Wydział Socjologii, Wydział Chemii, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydział Historii, Wydział Archeologii.

8 lutego 2022 r. godz. 12.00
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Biologii.

9 lutego 2022 r. godz. 10.00
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Fizyki, Wydział Teologiczny.

9 lutego 2022 r. godz. 12.00
Wydział Studiów Edukacyjnych, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Wydział Nauk o Sztuce.

Język niemiecki

8 lutego 2022 r. godz. 10.00

Język rosyjski

8 lutego 2022 r. godz. 10.00

Język francuski

8 lutego 2022 r. godz. 10.00

Egzamin dedykowany jest także studentom, którzy nie zaliczyli egzaminu certyfikacyjnego we wcześniejszych terminach. Student z warunkowym zaliczeniem przedmiotu: Egzamin certyfikacyjny, zobowiązany jest skontaktować się ze Studium Językowym UAM w celu nadania kolejnego żetonu. Wymagane jest przesłanie/dostarczenie zgody na warunkowe zaliczenie przedmiotu.

Rejestracja na egzamin w trybie zdalnym odbędzie się na platformie ul.amu.edu.pl. w terminie od 25 stycznia do 3 lutego 2022 r. (logowanie odbywa się w identyczny sposób jak logowanie do studenckiego konta w systemie USOSweb). Podczas rejestracji na egzamin proszę zwrócić uwagę na godzinę rozpoczęcia egzaminu.

Egzamin certyfikacyjny z języka obcego na poziomie B2 odbywać się będzie w formie zdalnej, tj. w ramach synchronicznego kontaktu, w którym student oraz komisja uczestniczą w egzaminie w tym samym czasie, ale w różnych miejscach – w drodze wideokonferencji internetowej odbywanej za pomocą: język angielski - usługi Microsoft Teams i platformy Moodle; pozostałe języki – usługi Microsoft Teams. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie sprawnego mikrofonu i kamery.

Studium Językowe UAM, w wyjątkowych sytuacjach, dopuszcza możliwość odbycia w/w egzaminu w formie bezpośredniej, z zachowaniem reżimu sanitarnego, po uprzednim uzyskaniu indywidualnej zgody od Dyrektora Studium Językowego UAM. O w/w zgodę student jest zobowiązany zwrócić się najpóźniej do dnia 30 stycznia 2022 r. Po uzyskaniu zgody, student zostanie zapisany na egzamin przez koordynatora z ramienia Studium Językowego UAM.

Przed egzaminem z języka angielskiego studenci otrzymają link do strony egzaminu z dostępną skróconą wersją testu egzaminacyjnego, zawierającą przykładowe typy zadań, celem umożliwienia studentom obeznanie się w nawigacji w teście.

UWAGA!!! Osoby, które nie dokonają rejestracji żetonowej na egzamin, w określonym przez Studium Językowe UAM terminie, nie będą mogły przystąpić do egzaminu w dniu 8 i 9 lutego br.

Przed przystąpieniem do egzaminu student zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem egzaminu oraz z ważnymi informacjami technicznymi, które dostępne są na stronie sj.amu.edu.pl

Kontakt: Studium Językowe UAM sj.amu.edu.pl (zakładka: Koordynatorzy ds. USOS)

Rejestracja żetonowa na egzamin certyfikacyjny ustny z języka angielskiego

Studium Językowe UAM informuje, że z dniem 1 grudnia 2021 r. od godz. 9.00 na stronie ul.amu.edu.pl rozpocznie się rejestracja żetonowa na egzamin certyfikacyjny ustny z języka angielskiego i trwać będzie do 10 grudnia 2021 r. do godz. 24.00.

Egzamin certyfikacyjny ustny z języka angielskiego dedykowany jest studentom studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich, którzy w semestrze zimowym 2021/2022 zapisani są na lektorat z języka angielskiego na poziomie B2.2 oraz na poziomie B2.1 (dotyczy studentów kierunku Psychologia). Student zapisany na w/w lektorat otrzyma żeton LEK-ANG-EGZ-USTNY, za pomocą którego dokona rejestracji.

Egzamin certyfikacyjny ustny z języka angielskiego dedykowany jest również studentom studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich, którzy przystępując do poprawkowego pisemnego egzaminu certyfikacyjnego z języka angielskiego na poziomie B2 chcieliby poprawić również wynik z części ustnej. Student zobowiązany jest zgłosić się do Studium Językowego UAM w celu nadania żetonu.

Przed przystąpieniem do egzaminu student zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem egzaminu ustnego oraz z ważnymi informacjami technicznymi, które dostępne są na stronie sj.amu.edu.pl

Kontakt: Studium Językowe UAM, sj.amu.edu.pl, tel. 61 829 29 57

Zdalne szkolenia językowe dla studentów II i III roku studiów I stopnia.

Szanowne Studentki, Szanowni Studenci,

Miło nam poinformować, iż w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22 przeprowadzone zostaną na naszym uniwersytecie zdalne szkolenia językowe dla studentów II i III roku studiów I stopnia, kształtujące i podnoszące kompetencje językowe na rynku pracy.Kursy językowe skierowane są dla studentów wyżej wymienionych, którzy otrzymali żeton i wcześniej nie brali udziału w kursach językowych organizowanych w ramach projektu PO WER „Uniwersytet jutra II.

W przygotowanej dla Państwa ofercie znajdują się między innymi zajęcia z języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, rosyjskiego, łotewskiego, portugalskiego, norweskiego, węgierskiego i wielu innych. Kursy językowe oferują zróżnicowane poziomy zaawansowania i prezentują różnorodną tematykę.

Rekrutacja odbędzie się w dniach 18-21 października 2021 r. w drodze rejestracji żetonowej na stronie https://ul.amu.edu.pl/. Każda grupa będzie liczyć maksymalnie 15 osób. Jednak grupy, do których zgłosi się mniej niż 12 osób nie zostaną uruchomione.

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Każdy z Państwa może wybrać jeden kurs z oferty, który obejmuje 60 godzin dydaktycznych i przeprowadzony zostanie w semestrze zimowym r.ak. 2021/2022. Oferowane zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej.

Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć – między 25 a 29 października 2021 r.
Przed przystąpieniem do zajęć, a już po zrekrutowaniu do grupy, każdy student obowiązkowo przystępuje do testu oceniającego poziom znajomości języka obcego. Zasada to nie obowiązuje oczywiście osób, które zrekrutują się na kurs językowy dla poczatkujących.

Udział w szkoleniach językowych jest całkowicie bezpłatny dzięki dofinansowaniu z projektu PO WER „Uniwersytet jutra II – zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”.
Studentko! Studencie! Skorzystaj z okazji podniesienia swoich szans na rynku pracy.

Kontakt:
Zespół Sekcji Obsługi Procesu Kształcenia
Centrum Wsparcia Kształcenia UAM
e-mail: sopk@amu.edu.pl

Rejestracja w systemie USOS dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich na lektoraty z języków obcych na semestr zimowy 2021/2022.

Studium Językowe UAM informuje, że z dniem 27 września 2021 r. od godz. 9.00 na stronie ul.amu.edu.pl rozpocznie się rejestracja żetonowa na lektoraty z języka obcego dla studentów II oraz III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich i trwać będzie do 10 października 2021 r. do godz. 24.00.

Rejestracja żetonowa rozpocznie się w następujących godzinach:
Wydział Anglistyki – 9.00
Wydział Biologii – 9.30
Wydział Chemii – 10.00
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej – 10.30
Wydział Fizyki – 11.00
Wydział Historii, Wydział Archeologii, Wydział Nauk o Sztuce – 11.30
Wydział Matematyki i Informatyki – 12.00
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej – 12.30
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa – 13.00
Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydział Filozoficzny, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Wydział Socjologii – 13.30
Wydział Prawa i Administracji – 14.00
Wydział Studiów Edukacyjnych – 14.30
Wydział Teologiczny – 15.00
Wydział Neofilologii – 15.30

Terminy zajęć będą dostępne na stronie ul.amu.edu.pl najpóźniej w dniu 24 września 2021 r.

Studenci (z wyjątkiem Wydziału Anglistyki, Wydziału Neofilologii) otrzymują żeton według poniższego schematu (żeton nadany jest jeśli w systemie USOS student ma wpisaną ocenę):

 • student, który w semestrze letnim 2020/2021 zaliczył lektorat na poziomie A2, w semestrze zimowym 2021/2022 otrzyma żeton na poziom B1.
 • student, który w semestrze letnim 2020/2021 zaliczył lektorat na poziomie B1, semestrze zimowym 2021/2022 otrzyma żeton na poziom B21.
 • student, który w semestrze letnim 2020/2021 zaliczył lektorat na poziomie B21, w semestrze zimowym 2021/2022 otrzyma żeton na poziom B22.
 • student, który w semestrze letnim 2020/2021 zaliczył lektorat na poziomie B22 zakończył lektorat ogólnojęzykowy i otrzymuje żeton na egzamin certyfikacyjny.

WYJĄTEK: Studentom z kierunku, który miał podwójny wymiar lektoratu: Psychologia – II rok otrzymują żeton według poniższego schematu:

 • student, który w semestrze letnim 2020/2021 zaliczył lektorat na poziomie A2, w semestrze zimowym 2021/2022 otrzyma żeton na poziom B21.
 • student, który w semestrze letnim 2020/2021 zaliczył lektorat na poziomie B1, w semestrze zimowym 2021/2022 otrzyma żeton na poziom B22.
 • student, który w semestrze letnim 2020/2021 zaliczył lektorat na poziomie B21 oraz B22 zakończył lektorat ogólnojęzykowy i otrzymuje żeton na egzamin certyfikacyjny oraz na lektorat z języka specjalistycznego.

Studenci Wydziału Anglistyki ,Wydziału Neofilologii, kierunku prawno-ekonomicznego, prawo europejskie otrzymują żeton według poniższego schematu (żeton nadany jest jeśli w systemie USOS student ma wpisaną ocenę):

 • student, który w semestrze letnim 2020/2021 zaliczył lektorat na poziomie A0, w semestrze zimowym 2021/2022 otrzymuje żeton na poziom A0
 • student, który w semestrze letnim 2020/2021 zaliczył lektorat na poziomie A1, w semestrze zimowym 2021/2022 otrzymuje żeton na poziom A1
 • student, który w semestrze letnim 2020/2021 zaliczył lektorat na poziomie A2, w semestrze zimowym 2021/2022 otrzymuje żeton na poziom A2
 • student, który w semestrze letnim 2020/2021 zaliczył lektorat na poziomie B1, w semestrze zimowym 2021/2022 otrzymuje żeton na poziom B1
 • student, który w semestrze letnim 2020/2021 zaliczył lektorat na poziomie B21, w semestrze zimowym 2021/2022 otrzymuje żeton na poziom B21.

UWAGA:
Studenci, którzy NIE ZAREJESTRUJĄ się na lektorat z języka obcego w czasie trwania rejestracji na ul.amu.edu.pl zobowiązani są dostarczyć do Studium Językowego UAM (koordynatora danego Wydziału – wykaz poniżej) wniosek o zapisanie do grupy z j. obcego. Na podstawie złożonego wniosku student zostanie zapisany przez koordynatora ds. USOS do grupy, w której są WOLNE MIEJSCA!

Wykaz Koordynatorów z ramienia Studium Językowego UAM:

mgr Krzysztof Janczak, tel. 61 829 10 51, kris.j@amu.edu.pl, pokój 317 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) – Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Studiów Edukacyjnych.

mgr Wioletta Koska, tel. 61 829 29 47, koska@amu.edu.pl, pokój 317 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) – Wydział Biologii, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydział Neofilologii.

dr Anna Wesołowska, tel. 61 829 29 46, anna.wesolowska@amu.edu.pl, pokój 331 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) – Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydział Fizyki, Wydział Teologiczny.

mgr Patrycja Nowak, tel. 61 829 29 80, parycja.nowak@amu.edu.pl, pokój 331 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) – Wydział Chemii, Wydział Filozoficzny, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Wydział Socjologii, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa. Wydział Matematyki i Informatyki.

mgr inż. Monika Waleńska-Trybuś, tel. 61 829 29 57, lektorat@amu.edu.pl; pokój 324 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) – Wydział Historii, Wydział Archeologii, Wydział Nauk o Sztuce, Wydział Anglistyki

Szczegółowe informacje odnośnie zasad uczęszczania na lektorat w Studium Językowym UAM dostępne są na stronie internetowej sj.amu.edu.pl (zakładka zasady uczęszczania na lektorat).

Rejestracja żetonowa na lektoraty z języka obcego specjalistycznego

Studium Językowe UAM informuje, że z dniem 29 września 2021 r. od godz. 9.00 na stronie ul.amu.edu.pl rozpocznie się rejestracja żetonowa na lektoraty z języka obcego specjalistycznego dla studentów I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich i trwać będzie do 10 października 2021 r. do godz. 24.00.

Rejestracja żetonowa rozpocznie się w następujących godzinach:
Wydział Anglistyki – 9.00
Wydział Biologii – 9.30
Wydział Chemii – 10.00
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydział Matematyki i Informatyki – 10.30
Wydział Fizyki – 11.00
Wydział Historii, Wydział Nauk o Sztuce – 11.30
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Geografii
Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej – 12.00
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa – 12.30
Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydział Filozoficzny, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Wydział Socjologii – 13.00
Wydział Prawa i Administracji – 13.30
Wydział Teologiczny – 14.00
Wydział Neofilologii – 14.30

Terminy zajęć będą dostępne na stronie ul.amu.edu.pl najpóźniej w dniu 24 września 2021 r.

Studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia otrzymują żeton na język specjalistyczny LEK-SPEC-B2 i zapisują się na wybrany język oferowany przez Wydział. Lektorat z języka specjalistycznego realizowany jest na poziomie B2+ (z wyjątkiem Wydziału Anglistyki oraz Wydziału Neofilologii) – kontynuacja lektoratu realizowanego na studiach I stopnia.

Studenci studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich (kierunek: Psychologia) otrzymują żeton na lektorat języka specjalistycznego LEK-SPEC-B2 po zaliczeniu lektoratu na poziomie B2.2 lub po zaliczeniu lektoratu ogólnojęzykowego na podstawie zewnętrznego certyfikatu (studenci, którzy rozpoczęli lektorat języka specjalistycznego w semestrze 2021SL nie biorą udziału w rejestracji – zostaną przepisani do grup przez Koordynatora).

Studenci studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich (kierunek: Prawo) otrzymują żeton na lektorat z języka specjalistycznego LEK-SPEC-B2:

 • po zaliczeniu w semestrze letnim 2020/2021 lektoratu na poziomie B2.2,
 • po zaliczeniu w semestrze letnim 2020/2021 lektoratu języka specjalistycznego (rejestracja na drugi semestr lektoratu),
 • po zaliczeniu w semestrze letnim 2020/2021 lektoratu języka ogólnego na podstawie zewnętrznego certyfikatu.

UWAGA: Studenci, którzy NIE ZAREJESTRUJĄ się na lektorat z języka specjalistycznego w czasie trwania rejestracji na ul.amu.edu.pl zobowiązani są dostarczyć do Studium Językowego UAM (koordynatora danego Wydziału – wykaz poniżej) wniosek o zapisanie do grupy z j. obcego. Na podstawie złożonego wniosku student zostanie zapisany przez koordynatora ds. USOS do grupy, w której są WOLNE MIEJSCA!

Wykaz Koordynatorów z ramienia Studium Językowego UAM:

mgr Krzysztof Janczak, tel. 61 829 10 51, kris.j@amu.edu.pl, pokój 317 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) – Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Prawa i Administracji.

mgr Wioletta Koska, tel. 61 829 29 47, koska@amu.edu.pl, pokój 317 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) – Wydział Biologii, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydział Neofilologii.

dr Anna Wesołowska, tel. 61 829 29 46, anna.wesolowska@amu.edu.pl, pokój 331 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) – Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydział Fizyki, Wydział Teologiczny.

mgr Patrycja Nowak, tel. 61 829 29 80, parycja.nowak@amu.edu.pl, pokój 331 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) – Wydział Chemii, Wydział Filozoficzny, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Wydział Socjologii, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa , Wydział Matematyki i Informatyki.

mgr inż. Monika Waleńska-Trybuś, tel. 61 829 29 57, lektorat@amu.edu.pl; pokój 324 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) – Wydział Historii, Wydział Archeologii, Wydział Nauk o Sztuce.

Szczegółowe informacje odnośnie zasad uczęszczania na lektorat w Studium Językowym UAM dostępne są na stronie internetowej sj.amu.edu.pl (zakładka zasady uczęszczania na lektorat).

Egzamin certyfikacyjny poprawkowy z języka obcego na poziomie B2

Studium Językowe UAM informuje, że w dniu 7 września 2021 r. godz. 10.00 odbędzie się egzamin certyfikacyjny poprawkowy z języka obcego na poziomie B2.

Rejestracja na egzamin odbędzie się na platformie ul.amu.edu.pl/ w terminie od 30 sierpnia 2021 r. do 5 września 2021 r. (logowanie odbywa się w identyczny sposób, jak logowanie do studenckiego konta w systemie USOSweb)

Egzamin przeprowadzany jest dla studentów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich, którzy zaliczyli lektorat z języka nowożytnego na poziomie B2.2 oraz na poziomie B2.1 dla kierunku mającego podwójny wymiar godzinowy (60h/semestr), czyli Psychologia.

Warunkiem zarejestrowania się na egzamin certyfikacyjny jest zaliczenie semestru zajęć z języka obcego na poziomie B2.2 (wpisana ocena do systemu USOS).

Student, który nie zaliczył egzaminu w pierwszym terminie, otrzyma żeton na egzamin poprawkowy.

UWAGA! Student z warunkowym zaliczeniem przedmiotu lub powtarzający przedmiot: Egzamin certyfikacyjny zobowiązany jest skontaktować się ze Studium Językowym UAM w celu nadania kolejnego żetonu.

Egzamin certyfikacyjny z języka obcego na poziomie B2 odbywać się będzie w formie zdalnej, tj. w ramach synchronicznego kontaktu, w którym student oraz komisja uczestniczą w egzaminie w tym samym czasie, ale w różnych miejscach – w drodze wideokonferencji internetowej odbywanej za pomocą: język angielski - usługi Microsoft Teams i platformy Moodle; pozostałe języki – usługi Microsoft Teams i aplikacji Microsoft Forms. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie sprawnego mikrofonu i kamery.

Studium Językowe UAM, w absolutnie wyjątkowych sytuacjach, dopuszcza możliwość odbycia w/w egzaminu w formie bezpośredniej, z zachowaniem reżimu sanitarnego, po uprzednim uzyskaniu indywidualnej zgody od Dyrektora Studium Językowego UAM. O w/w zgodę student jest zobowiązany zwrócić się najpóźniej do dnia 2 września 2021 r. Po uzyskaniu zgody, student zostanie zapisany na egzamin przez koordynatora z ramienia Studium Językowego UAM.

Na kilka dni przed egzaminem z języka angielskiego studenci otrzymają link do strony egzaminu z dostępną skróconą wersją testu egzaminacyjnego, zawierającą przykładowe typy zadań, celem umożliwienia studentom obeznanie się w nawigacji w teście.

UWAGA!!!
Osoby, które nie dokonają rejestracji żetonowej na egzamin, w określonym przez Studium Językowe UAM terminie, nie będą mogły przystąpić do egzaminu w dniu 7 września 2021 r.

Przed przystąpieniem do egzaminu student zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem egzaminu oraz z ważnymi informacjami technicznymi, które dostępne są na stronie sj.amu.edu.pl

Jednocześnie przypominamy, że łączna liczba punktów za egzamin certyfikacyjny na poziomie B2 wynosi 200 pkt. 
(egzamin ustny 40 punktów + egzamin pisemny 160 punktów).

SKALA OCEN: 
120 pkt. - 139 pkt. - dostateczny (3) (60% - 69%)
140 pkt. - 151 pkt. - dostateczny plus (70% - 75%)
152 pkt. - 171 pkt. - dobry (4) (76% - 85%)
172 pkt. - 181 pkt. - dobry plus (86% - 90%)
182 pkt. - 200 pkt. - bardzo dobry (5) (91% - 100%)

Kontakt: Studium Językowe UAM sj.amu.edu.pl (zakładka: Koordynatorzy ds. USOS) Koordynatorzy ds. USOS

Egzamin certyfikacyjny z języka obcego na poziomie B2

Studium Językowe UAM informuje, że w dniu 29 i 30 czerwca 2021 r. odbędzie się egzamin certyfikacyjny z języka obcego na poziomie B2, dedykowany studentom, którzy zaliczyli lektorat na poziomie B2.2 (mają wpisaną ocenę w systemie USOS).

Język angielski

29 czerwca 2021 r. godz. 10.00
Wydział Chemii, Wydział Archeologii, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Historii, Wydział Socjologii.

29 czerwca 2021 r. godz. 12.00
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydział Nauk o Sztuce, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Teologiczny, Wydział Filozoficzny.

30 czerwca 2021 r. godz. 10.00
Wydział Biologii, Wydział Fizyki, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydział Matematyki i Informatyki.

30 czerwca 2021 r. godz. 12.00
Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Wydział Studiów Edukacyjnych.

Język niemiecki

29 czerwca 2021 r. godz. 10.00

Język rosyjski

29 czerwca 2021 r. godz. 10.00

Język francuski

29 czerwca 2021 r. godz. 10.00

Egzamin dedykowany jest także studentom, którzy nie zaliczyli egzaminu certyfikacyjnego we wcześniejszych terminach. Student z warunkowym zaliczeniem przedmiotu: egzamin certyfikacyjny, zobowiązany jest skontaktować się ze Studium Językowym UAM w celu nadania kolejnego żetonu. Wymagane jest przesłanie/dostarczenie zgody na warunkowe zaliczenie przedmiotu.

Rejestracja na egzamin w trybie zdalnym odbędzie się na platformie ul.amu.edu.pl. w terminie od 18 do 27 czerwca 2021 r. (logowanie odbywa się w identyczny sposób, jak logowanie do studenckiego konta w systemie USOSweb). Podczas rejestracji na egzamin proszę zwrócić uwagę na godzinę rozpoczęcia egzaminu.

Egzamin certyfikacyjny z języka obcego na poziomie B2 odbywać się będzie w formie zdalnej, tj. w ramach synchronicznego kontaktu, w którym student oraz komisja uczestniczą w egzaminie w tym samym czasie, ale w różnych miejscach – w drodze wideokonferencji internetowej odbywanej za pomocą: język angielski - usługi Microsoft Teams i platformy Moodle; pozostałe języki – usługi Microsoft Teams i aplikacji Microsoft Forms. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie sprawnego mikrofonu i kamery.

Studium Językowe UAM, w absolutnie wyjątkowych sytuacjach, dopuszcza możliwość odbycia w/w egzaminu w formie bezpośredniej, z zachowaniem reżimu sanitarnego, po uprzednim uzyskaniu indywidualnej zgody od Dyrektora Studium Językowego UAM. O w/w zgodę student jest zobowiązany zwrócić się najpóźniej do dnia 23 czerwca 2021 r. Po uzyskaniu zgody, student zostanie zapisany na egzamin przez koordynatora z ramienia Studium Językowego UAM.

Na kilka dni przed egzaminem z języka angielskiego studenci otrzymają link do strony egzaminu z dostępną skróconą wersją testu egzaminacyjnego, zawierającą przykładowe typy zadań, celem umożliwienia studentom obeznanie się w nawigacji w teście.

UWAGA!!!
Osoby, które nie dokonają rejestracji żetonowej na egzamin, w określonym przez Studium Językowe UAM terminie, nie będą mogły przystąpić do egzaminu w dniu 29 i 30 czerwca br.

Przed przystąpieniem do egzaminu student zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem egzaminu oraz z ważnymi informacjami technicznymi, które dostępne są na stronie sj.amu.edu.pl

Kontakt: Studium Językowe UAM sj.amu.edu.pl (zakładka: Koordynatorzy ds. USOS)

Rejestracja na egzamin certyfikacyjny B2 z języka angielskiego dla studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych

Studium Językowe UAM informuje, że egzamin certyfikacyjny z języka angielskiego dla studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych (studenci studiów stacjonarnych I stopnia) odbędzie się 10 czerwca 2021 r. (czwartek) o godz. 10.00.

Egzamin certyfikacyjny z języka obcego na poziomie B2 odbywać się będzie w formie zdalnej, tj. w ramach synchronicznego kontaktu, w którym student oraz komisja uczestniczą w egzaminie w tym samym czasie, ale w różnych miejscach – w drodze wideokonferencji internetowej odbywanej za pomocą: język angielski - usługi Microsoft Teams i platformy Moodle; pozostałe języki – usługi Microsoft Teams i aplikacji Microsoft Forms. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie sprawnego mikrofonu i kamery.

Studium Językowe UAM, w absolutnie wyjątkowych sytuacjach, dopuszcza możliwość odbycia w/w egzaminu w formie bezpośredniej, z zachowaniem reżimu sanitarnego, po uprzednim uzyskaniu indywidualnej zgody od Dyrektora Studium Językowego UAM.
O w/w zgodę student jest zobowiązany zwrócić się najpóźniej do dnia 7 czerwca 2021 r.
Po uzyskaniu zgody, student zostanie zapisany na egzamin przez koordynatora z ramienia Studium Językowego UAM.

Na kilka dni przed egzaminem z języka angielskiego studenci otrzymają link do strony egzaminu z dostępną skróconą wersją testu egzaminacyjnego, zawierającą przykładowe typy zadań, celem umożliwienia studentom obeznanie się w nawigacji w teście.

UWAGA!!!

Osoby, które nie dokonają rejestracji żetonowej na egzamin, w określonym przez Studium Językowe UAM terminie, nie będą mogły przystąpić do egzaminu w dniu 10 czerwca br.

Przed przystąpieniem do egzaminu student zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem egzaminu oraz z ważnymi informacjami technicznymi, które dostępne są na stronie sj.amu.edu.pl

Warunkiem zarejestrowania się na egzamin certyfikacyjny jest zaliczenie semestru zajęć z języka obcego na poziomie B2.2 (student ma wpisaną ocenę w systemie USOS). Student, który zaliczył semestr, otrzyma żeton umożliwiający rejestrację.

Egzamin dedykowany jest także studentom, którzy nie zaliczyli egzaminu certyfikacyjnego we wcześniejszych terminach. Student z warunkowym zaliczeniem przedmiotu: egzamin certyfikacyjny, zobowiązany jest skontaktować się ze Studium Językowym UAM w celu nadania kolejnego żetonu. Wymagane jest przesłanie/dostarczenie zgody na warunkowe zaliczenie przedmiotu.

Rejestracja żetonowa na egzamin certyfikacyjny w dniu 10 czerwca 2021 r. zaplanowana jest w terminie od 2 czerwca 2021 (od godz. 9.00) r. do 8 czerwca 2021 r. (do godz. 23.59).

Rejestracja odbywa się poprzez stronę internetową: https://ul.amu.edu.pl/

Egzamin certyfikacyjny (z języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego oraz francuskiego) na poziomie B2 dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich odbędzie się także w sesji letniej roku akademickiego 2020/2021 w terminie:

 • 29 czerwca 2021 r. – godz. 10.00
  (rejestracja na egzamin odbędzie się w terminie od 18 czerwca do 27 czerwca 2021 r.)
 • 7 września 2021 r. – godz. 10.00

Kontakt: Studium Językowe UAM, lektorat@amu.edu.pl , tel. 61 829 29 57.

Szanowne Studentki, Szanowni Studenci,

Miło nam poinformować, iż w semestrze letnim roku akademickiego 2020/21 przeprowadzone zostaną na naszym uniwersytecie zdalne szkolenia językowe dla studentów II i III roku studiów pierwszego stopnia, kształtujące i podnoszące kompetencje językowe na rynku pracy.

W przygotowanej dla Państwa ofercie znajdują się między innymi zajęcia z języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, rosyjskiego, portugalskiego, łotewskiego, chorwackiego, japońskiego i wielu innych. Kursy językowe oferują zróżnicowane poziomy zaawansowania i prezentują różnorodną tematykę.

Rekrutacja odbędzie się w dniach 16 - 19 marca 2021 r. w drodze rejestracji żetonowej na stronie https://ul.amu.edu.pl/. Każda grupa będzie liczyć maksymalnie 15 osób. Jednak grupy, do których zgłosi się mniej niż 12 osób nie zostaną uruchomione. Druga tura odbędzie się w terminie 23-26 marca 2021 r.

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Każdy z Państwa może wybrać jeden kurs z oferty, który obejmuje 60 godzin dydaktycznych i przeprowadzony zostanie w semestrze letnim r.ak. 2020/2021. W załączeniu znajdą Państwo instrukcję rejestracji żetonowej. Oferowane zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej.

Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć – między 22 a 26 marca 2021 r.
Przed przystąpieniem do zajęć, a już po zrekrutowaniu do grupy, każdy student obowiązkowo przystępuje do testu oceniającego poziom znajomości języka.

Udział w szkoleniach językowych jest całkowicie bezpłatny dzięki dofinansowaniu z projektu PO WER „Uniwersytet jutra II – zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”.

Studentko! Studencie! Skorzystaj z okazji podniesienia swoich szans na rynku pracy.

Z pozdrowieniami,
Zespół Sekcji Obsługi Procesu Kształcenia
Centrum Wsparcia Kształcenia UAM
ul. Zwierzyniecka 7, 60-813 Poznań
tel. 61 829 24 21
e-mail: sopk@amu.edu.pl

Rejestracja w systemie USOS dla studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia oraz studentów studiów jednolitych magisterskich na lektoraty z języków obcych specjalistycznych.

Studium Językowe UAM informuje, że z dniem 18 lutego 2021 r. od godz. 9.00 na stronie ul.amu.edu.pl rozpocznie się rejestracja żetonowa na lektoraty z języka obcego dla studentów I oraz II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich i trwać będzie do 7 marca 2021 r. do godz. 24.00.

Studium Językowe UAM informuje, że z dniem 19 lutego 2021 r. od godz. 9.00 na stronie ul.amu.edu.pl rozpocznie się rejestracja żetonowa na lektoraty z języka obcego specjalistycznego na semestr letni 2020/2021 dla studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich i trwać będzie do 7 marca 2021 r. do godz. 24.00. Rejestracja żetonowa rozpocznie się w następujących godzinach:

 • Wydział Prawa i Administracji - kierunek Prawo – 9.00 (dotyczy studentów, którzy rozpoczynają lektorat oraz studentów, którzy kontynuują lektorat języka specjalistycznego w semestrze letnim)
 • Wydział Psychologii i Kognitywistyki – kierunek Psychologia – 9.30 (dotyczy studentów, którzy rozpoczynają lektorat języka specjalistycznego. Studenci, którzy będą kontynuować lektorat języka specjalistycznego zostaną przepisani do grup na semestr letni przez Koordynatorów ds. USOS SJ UAM)
 • Wydział Teologiczny – kierunek Teologia – 10.00 (dotyczy studentów 3 roku, którzy rozpoczynają lektorat języka specjalistycznego)
 • Wydział Matematyki i Informatyki – 10.30
 • Wydział Archeologii – 11.00
 • Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych – dla kierunków 3 semestralnych (Geoinformacja, Geologia, Kartografia i Geomatyka) - 11.30
 • Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej – dla kierunków 3 semestralnych (Gospodarka Przestrzenna) – 11.30
 • Wydział Fizyki – kierunek Aplikacja Internetu Rzeczy – 12.00

Studenci I roku II stopnia studiów stacjonarnych otrzymują żeton na język specjalistyczny LEK-SPEC-B2 i zapisują się na wybrany język oferowany na danym Wydziale. Lektorat z języka specjalistycznego realizowany jest na poziomie B2+ (kontynuacja lektoratu ze studiów I stopnia).

Studenci studiów jednolitych magisterskich otrzymują żeton na język specjalistyczny LEK-SPEC-B2 zapisują się na wybrany język według poniższego schematu:

 • studenci kierunków Prawo, Psychologia, Teologia, którzy w semestrze zimowym 2020/2021 ukończyli lektorat na poziomie B22
 • studenci kierunku Prawo, którzy w semestrze zimowym 2020/2021 zaliczyli pierwszy semestr lektoratu języka specjalistycznego.
Żeton zostanie nadany jeśli student ma zaliczony lektorat w semestrze zimowym (wpisaną ocenę do systemu USOS)
UWAGA:
Studenci, którzy NIE ZAREJESTRUJĄ się na lektorat z języka specjalistycznego w czasie trwania rejestracji na ul.amu.edu.pl zobowiązani są dostarczyć do Studium Językowego UAM wniosek o zapisanie do grupy z j. obcego. Na podstawie złożonego wniosku student zostanie zapisany przez koordynatora ds. USOS do grupy, w której są WOLNE MIEJSCA!
UWAGA:
Studenci pozostałych kierunków, którzy rozpoczęli lektorat języka specjalistycznego w semestrze zimowym 2020/2021 nie rejestrują się na platformie ul.amu.edu.pl. Zostaną przepisani przez Koordynatorów ds. USOS z ramienia SJ UAM do tych samych grup co w semestrze zimowym.

Wykaz Koordynatorów z ramienia Studium Językowego UAM:

 1. mgr Krzysztof Janczak, tel. 61 829 10 51, kris.j@amu.edu.pl, pokój 317, Collegium Heliodori Święcicki, ul. Grunwaldzka 6 – Wydział Prawa i Administracji, Wydział Studiów Edukacyjnych, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.
 2. mgr Wioletta Koska, tel. 61 829 29 47, koska@amu.edu.pl, pokój 317, Collegium Heliodori Święcicki, ul. Grunwaldzka 6 – Wydział Biologii, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydział Neofilologii, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.
 3. mgr inż. Monika Waleńska-Trybuś, tel. 61 829 29 57, lektorat@amu.edu.pl, pokój 324, Collegium Heliodori Święcicki, ul. Grunwaldzka 6 – Wydział Historii, Wydział Nauk o Sztuce, Wydział Archeologii.
 4. mgr Patrycja Nowak, tel. 61 829 29 80, patrycja.nowak@amu.edu.pl, pokój 324, Collegium Heliodori Święcicki, ul. Grunwaldzka 6 – Wydział Chemii, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Wydział Filozoficzny, Wydział Socjologii, Wydział Matematyki i Informatyki.
 5. mgr Agnieszka Chochulska , tel. 61 829 29 46, agnieszka.chochulska@amu.edu.pl, pokój 325, Collegium Heliodori Święcicki, ul. Grunwaldzka 6 – Wydział Fizyki, Wydział Anglistyki, Wydział Teologiczny.

Rejestracja w systemie USOS dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich na lektoraty z języków obcych na semestr letni 2020/2021.

Studium Językowe UAM informuje, że z dniem 18 lutego 2021 r. od godz. 9.00 na stronie ul.amu.edu.pl rozpocznie się rejestracja żetonowa na lektoraty z języka obcego dla studentów I oraz II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich i trwać będzie do 7 marca 2021 r. do godz. 24.00.

Rejestracja żetonowa rozpocznie się w następujących godzinach:
Wydział Anglistyki – 9.00
Wydział Biologii – 9.30
Wydział Chemii – 10.00
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej – 10.30
Wydział Fizyki – 11.00
Wydział Historii, Wydział Archeologii, Wydział Nauk o Sztuce – 11.30
Wydział Matematyki i Informatyki – 12.00
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej – 12.30
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa – 13.00
Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydział Filozoficzny, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Wydział Socjologii – 13.30
Wydział Prawa i Administracji – 14.00
Wydział Studiów Edukacyjnych – 14.30
Wydział Teologiczny – 15.00
Wydział Neofilologii – 15.30

Terminy zajęć będą dostępne na stronie ul.amu.edu.pl najpóźniej w dniu 17 lutego 2021 r.

Studenci I roku na podstawie wykonanego testu poziomującego otrzymują żeton z danego języka na odpowiedni poziom zaawansowania. Student, który nie wykonał testu poziomującego nie otrzyma żetonu.

Studenci II roku (z wyjątkiem Wydziału Anglistyki oraz Neofilologii) otrzymują żeton według poniższego schematu:

 • student, który w semestrze zimowym 2020/2021 zaliczył lektorat na poziomie B1, w semestrze letnim 2020/2021 otrzyma żeton na poziom B21.
 • student, który w semestrze zimowym 2020/2021 zaliczył lektorat na poziomie B21, w semestrze letnim 2020/2021 otrzyma żeton na poziom B22.
 • student, który w semestrze zimowym 2020/2021 zaliczył lektorat na poziomie B22 zakończył lektorat ogólnojęzykowy i otrzymuje żeton na egzamin certyfikacyjny.
Żeton zostanie nadany jeśli student ma zaliczony lektorat w semestrze zimowym (wpisaną ocenę do systemu USOS)

WYJĄTEK: Studentom II roku z kierunku, który miał podwójny wymiar lektoratu: Psychologia, żetony na lektorat z języka ogólnego nie zostały przyznane. Dla tych kierunków w semestrze zimowym 2020/2021 lektorat z języka ogólnego zakończył się i w semestrze letnim realizowany będzie lektorat z języka specjalistycznego. Student, który zaliczył lektorat na poziomie B2.2 otrzyma żeton na lektorat z języka specjalistycznego.

Studenci II roku Wydziału Anglistyki oraz Wydziału Neofilologii (kierunek filologia germańska)* oraz kierunków: prawno-ekonomiczny, prawo europejskie otrzymują żeton według poniższego schematu:
 • student, który w semestrze zimowym 2020/2021 zaliczył lektorat na poziomie A0, w semestrze letnim 2020/2021 otrzymuje żeton na poziom A0
 • student, który w semestrze zimowym 2020/2021 zaliczył lektorat na poziomie A1, w semestrze letnim 2020/2021 otrzymuje żeton na poziom A1
 • student, który w semestrze zimowym 2020/2021 zaliczył lektorat na poziomie A2, w semestrze letnim 2020/2021 otrzymuje żeton na poziom A2
 • student, który w semestrze zimowym 2020/2021 zaliczył lektorat na poziomie B1, w semestrze letnim 2020/2021 otrzymuje żeton na poziom B1
 • student, który w semestrze zimowym 2020/2021 zaliczył lektorat na poziomie B21, w semestrze letnim 2020/2021 otrzymuje żeton na poziom B21
Żeton zostanie nadany jeśli student ma zaliczony lektorat w semestrze zimowym (wpisaną ocenę do systemu USOS)

UWAGA:
Studenci, którzy NIE ZAREJESTRUJĄ się na lektorat z języka obcego w czasie trwania rejestracji na ul.amu.edu.pl zobowiązani są dostarczyć do Studium Językowego UAM wniosek o zapisanie do grupy z j. obcego. Wykaz Koordynatorów z ramienia Studium Językowego UAM dostępny jest na stronie sj.amu.edu.pl Na podstawie złożonego wniosku student zostanie zapisany przez koordynatora ds. USOS do grupy, w której są WOLNE MIEJSCA!

Szczegółowe informacje odnośnie zasad uczęszczania na lektorat w Studium Językowym UAM dostępne są na stronie internetowej sj.amu.edu.pl.

Wykaz Koordynatorów z ramienia Studium Językowego UAM:

 1. mgr Krzysztof Janczak, tel. 61 829 10 51, kris.j@amu.edu.pl, pokój 317, Collegium Heliodori Święcicki, ul. Grunwaldzka 6 – Wydział Prawa i Administracji, Wydział Studiów Edukacyjnych, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.
 2. mgr Wioletta Koska, tel. 61 829 29 47, koska@amu.edu.pl, pokój 317, Collegium Heliodori Święcicki, ul. Grunwaldzka 6 – Wydział Biologii, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydział Neofilologii, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.
 3. mgr inż. Monika Waleńska-Trybuś, tel. 61 829 29 57, lektorat@amu.edu.pl, pokój 324, Collegium Heliodori Święcicki, ul. Grunwaldzka 6 – Wydział Historii, Wydział Nauk o Sztuce, Wydział Archeologii.
 4. mgr Patrycja Nowak, tel. 61 829 29 80, patrycja.nowak@amu.edu.pl, pokój 324, Collegium Heliodori Święcicki, ul. Grunwaldzka 6 – Wydział Chemii, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Wydział Filozoficzny, Wydział Socjologii, Wydział Matematyki i Informatyki.
 5. mgr Agnieszka Chochulska , tel. 61 829 29 46, agnieszka.chochulska@amu.edu.pl, pokój 325, Collegium Heliodori Święcicki, ul. Grunwaldzka 6 – Wydział Fizyki, Wydział Anglistyki, Wydział Teologiczny.
* Studenci Wydziału Anglistyki oraz Wydziału Neofilologii rejestrują się na lektoraty języków obcych (język dodatkowy) prowadzone przez lektorów Studium Językowego UAM.

Egzamin certyfikacyjny z języka obcego na poziomie B2

Studium Językowe UAM informuje, że w dniu 16 i 17 lutego 2021 r. odbędzie się egzamin certyfikacyjny z języka obcego na poziomie B2, dedykowany studentom, którzy zaliczyli lektorat na poziomie B2.2 (mają wpisaną ocenę w systemie USOS).

Język angielski

16 lutego 2021 godz. 10.30
Wydział Biologii, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydział Fizyki, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Teologiczny.

16 lutego 2021 godz. 12.30
Wydział Studiów Edukacyjnych, Wydział Socjologii.

17 lutego 2021 godz. 10.00
Wydział Chemii, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydział Psychologii i Kognitywistki, Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie, Nadnotecki Instytut UAM w Pile.

17 lutego 2021 godz. 12.00
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Historii, Wydział Archeologii, Wydział Nauk o Sztuce, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydział Filozoficzny.

Język niemiecki

16 lutego 2021 godz. 10.30

Język rosyjski

16 lutego 2021 godz. 10.30

Język francuski

15 lutego 2021 godz. 14.00

Egzamin dedykowany jest także studentom, którzy nie zaliczyli egzaminu certyfikacyjnego we wcześniejszych terminach. Student z warunkowym zaliczeniem przedmiotu: egzamin certyfikacyjny, zobowiązany jest skontaktować się ze Studium Językowym UAM w celu nadania kolejnego żetonu. Wymagane jest przesłanie/dostarczenie zgody na warunkowe zaliczenie przedmiotu.

Rejestracja na egzamin w trybie zdalnym odbędzie się na platformie ul.amu.edu.pl. w terminie od 09.02.2021r. do 14.02.2021 r. (logowanie odbywa się w identyczny sposób, jak logowanie do studenckiego konta w systemie USOSweb). Podczas rejestracji na egzamin proszę zwrócić uwagę na godzinę rozpoczęcia egzaminu.

Egzamin certyfikacyjny z języka obcego na poziomie B2 odbywać się będzie w formie zdalnej, tj. w ramach synchronicznego kontaktu, w którym student oraz komisja uczestniczą w egzaminie w tym samym czasie, ale w różnych miejscach – w drodze wideokonferencji internetowej odbywanej za pomocą: język angielski - usługi Microsoft Teams i platformy Moodle; pozostałe języki – usługi Microsoft Teams i aplikacji Microsoft Forms. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie sprawnego mikrofonu i kamery.

Studium Językowe UAM, w absolutnie wyjątkowych sytuacjach, dopuszcza możliwość odbycia w/w egzaminu w formie bezpośredniej, z zachowaniem reżimu sanitarnego, po uprzednim uzyskaniu indywidualnej zgody od Dyrektora Studium Językowego UAM. O w/w zgodę student jest zobowiązany zwrócić się najpóźniej do dnia 12 lutego 2021 r. Po uzyskaniu zgody, student zostanie zapisany na egzamin przez koordynatora z ramienia Studium Językowego UAM.

Na kilka dni przed egzaminem z języka angielskiego studenci otrzymają link do strony egzaminu z dostępną skróconą wersją testu egzaminacyjnego, zawierającą przykładowe typy zadań, celem umożliwienia studentom obeznanie się w nawigacji w teście.

UWAGA!!!
Osoby, które nie dokonają rejestracji żetonowej na egzamin, w określonym przez Studium Językowe UAM terminie, nie będą mogły przystąpić do egzaminu w dniu 16 i 17 lutego br.

Przed przystąpieniem do egzaminu student zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem egzaminu oraz z ważnymi informacjami technicznymi, które dostępne są na stronie sj.amu.edu.pl

Kontakt: Studium Językowe UAM sj.amu.edu.pl (zakładka: Koordynatorzy ds. USOS)

Zdalne szkolenia językowe dla studentów II i III roku studiów pierwszego stopnia

Szanowne Studentki, Szanowni Studenci,

Miło nam poinformować, iż w roku akademickim 2020/2021 przeprowadzone zostaną na naszym uniwersytecie zdalne szkolenia językowe dla studentów II i III roku studiów pierwszego stopnia, kształtujące i podnoszące kompetencje językowe na rynku pracy.

W przygotowanej dla Państwa ofercie znajdują się między innymi zajęcia z języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, rosyjskiego, portugalskiego, węgierskiego, łotewskiego, chorwackiego, tureckiego i wielu innych. Kursy językowe oferują zróżnicowane poziomy zaawansowania i prezentują różnorodną tematykę.

Rekrutacja odbędzie się w dniach 4 - 20 listopada 2020 r. i rozpocznie się o godzinie 10:00. Każda grupa będzie liczyć maksymalnie 15 osób. Jednak grupy, do których zgłosi się mniej niż 14 osób nie zostaną uruchomione.

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Każdy z Państwa może wybrać jeden kurs z oferty, który obejmuje 60 godzin dydaktycznych i przeprowadzony zostanie w okresie całego roku akademickiego 2020/21 lub w semestrze zimowym. Oferowane zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej.

Przed przystąpieniem do zajęć, a już po zrekrutowaniu do grupy, każdy student obowiązkowo przystępuje do testu oceniającego poziom znajomości języka.

Udział w szkoleniach językowych jest całkowicie bezpłatny dzięki dofinansowaniu z projektu PO WER „Uniwersytet jutra II – zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”.

Studentko! Studencie! Skorzystaj z okazji podniesienia swoich szans na rynku pracy.

Z pozdrowieniami,

Zespół Sekcji Obsługi Procesu Kształcenia
Centrum Wsparcia Kształcenia UAM
ul. Zwierzyniecka 7, 60-813 Poznań
tel. 61 829 24 21
e-mail: sopk@amu.edu.pl