Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a
ostatnia migracja danych: ok. 6 godzin temu
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 34 dni temu

Rejestracja żetonowa na egzamin certyfikacyjny ustny z języka angielskiego w semestrze letnim 2023/2024

Studium Językowe UAM informuje, że rejestracja na egzamin certyfikacyjny ustny z języka angielskiego odbędzie się w terminie:

od 7 maja 2024 r. godz. 9.00 do 19 maja 2024 r. godz. 24.00

Rejestracja odbędzie się na stronie ul.amu.edu.pl.

Rejestracja na egzamin certyfikacyjny ustny została podzielona na poszczególne Wydziały. Jednak student ma możliwość rejestracji na egzamin ustny w dowolnym terminie i na dowolnym Wydziale. W przypadku braku miejsc na danym Wydziale należy wybrać dostępny termin na innym Wydziale.

UWAGA: Na egzamin certyfikacyjny pisemny z języka angielskiego obowiązuje oddzielna rejestracja (terminy rejestracji podane są na stronie sj.amu.edu.pl).

Egzamin certyfikacyjny ustny z języka angielskiego dedykowany jest studentom studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich, którzy w semestrze letnim 2023/2024 zapisani są na lektorat z języka angielskiego na poziomie B2.2 oraz na poziomie B2.1 (dotyczy studentów kierunku Psychologia). Student zapisany na w/w lektorat otrzyma żeton LEK-ANG-EGZ-USTNY, za pomocą którego dokona rejestracji.

Egzamin certyfikacyjny ustny z języka angielskiego dedykowany jest również studentom studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich, którzy ukończyli lektorat języka angielskiego na poziomie B2.2 w semestrze zimowym 2023/2024 i nie przystąpili do egzaminu w sesji zimowej 2023/2024 oraz studentom, którzy przystępując do poprawkowego pisemnego egzaminu certyfikacyjnego z języka angielskiego na poziomie B2 chcieliby poprawić również wynik z części ustnej (Student zobowiązany jest zgłosić się do Studium Językowego UAM w celu nadania żetonu).

UWAGA: Student, który nie dokona rejestracji na egzamin certyfikacyjny ustny na stronie ul.amu.edu.pl będzie miał możliwość zapisania się na egzamin poprzez Studium Językowe UAM tylko i wyłącznie do grup, gdzie są wolne miejsca.

Kontakt: Studium Językowe UAM, sj.amu.edu.pl, tel. 61 829 29 57

Rejestracja w systemie USOS dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia
Kierunek: Turystyka i Rekreacja – drugi język obcy

Studium Językowe UAM informuje, że z dniem 15 lutego 2024 r. od godz. 11.30 na stronie ul.amu.edu.pl rozpocznie się rejestracja żetonowa na lektoraty z II języka obcego na semestr letni 2023/2024 dla studentów I oraz II roku studiów stacjonarnych I stopnia dla kierunku Turystyka i Rekreacja i trwać będzie do 3 marca 2024 r. do godz. 24.00.

Rejestracja żetonowa rozpocznie się w następujących godzinach:

 • Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych – dla kierunku Turystyka i Rekreacja - 11.30

Studenci kierunku Turystyka i Rekreacja I roku I stopnia studiów stacjonarnych otrzymują żeton na lektorat z drugiego języka obcego LEK-II-A1 i zapisują się na wybrany język oferowany na danym Wydziale.

Studenci kierunku Turystyka i Rekreacja II roku I stopnia studiów stacjonarnych po zaliczeniu lektoratu z semestru zimowego 2023/2024 (wpisaniu oceny do USOS) otrzymują żeton na lektorat z drugiego języka obcego LEK-II-A1 i zapisują się na kontynuację lektoratu z danego języka.

UWAGA:
Studenci, którzy NIE ZAREJESTRUJĄ się na lektorat w czasie trwania rejestracji na ul.amu.edu.pl zobowiązani są dostarczyć do Studium Językowego UAM wniosek o zapisanie do grupy z j. obcego. Na podstawie złożonego wniosku student zostanie zapisany przez koordynatora ds. USOS do grupy, w której są WOLNE MIEJSCA!

Wykaz Koordynatorów z ramienia Studium Językowego UAM:

mgr Krzysztof Janczak, tel. 61 829 10 51, kris.j@amu.edu.pl – Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Studiów Edukacyjnych.

Rejestracja w systemie USOS dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia
Kierunek: Stosunki Międzynarodowe – drugi język obcy

Studium Językowe UAM informuje, że z dniem 15 lutego 2024 r. od godz. 12.30 na stronie ul.amu.edu.pl rozpocznie się rejestracja żetonowa na lektoraty z II języka obcego na semestr letni 2024/2024 dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia dla kierunku Stosunki Międzynarodowe i trwać będzie do 3 marca 2024 r. do godz. 24.00.

Rejestracja żetonowa rozpocznie się w następujących godzinach:

 • Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa – dla kierunku Stosunki Międzynarodowe - 12.30

Studenci kierunku Stosunki Międzynarodowe I roku I stopnia studiów stacjonarnych otrzymują żeton na lektorat z drugiego języka obcego LEK-II-A1 i zapisują się na wybrany język oferowany na danym Wydziale.

UWAGA:
Studenci, którzy NIE ZAREJESTRUJĄ się na lektorat w czasie trwania rejestracji na ul.amu.edu.pl zobowiązani są dostarczyć do Studium Językowego UAM wniosek o zapisanie do grupy z j. obcego. Na podstawie złożonego wniosku student zostanie zapisany przez koordynatora ds. USOS do grupy, w której są WOLNE MIEJSCA!

UWAGA:
Studenci II roku, którzy uczęszczają na lektorat drugiego języka obcego nie rejestrują się na platformie ul.amu.edu.pl. Zostaną przepisani przez Koordynatorów ds. USOS z ramienia SJ UAM do tych samych grup co w semestrze zimowym.

Wykaz Koordynatorów z ramienia Studium Językowego UAM:

dr Anna Wesołowska, tel. 61 829 29 46, anna.wesolowska@amu.edu.pl – Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.

Rejestracja w systemie USOS dla studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia oraz studentów studiów jednolitych magisterskich na lektoraty z języków obcych specjalistycznych.

Studium Językowe UAM informuje, że z dniem 15 lutego 2024 r. (czwartek) od godz. 9.00 na stronie ul.amu.edu.pl rozpocznie się rejestracja żetonowa na lektoraty z języka obcego specjalistycznego na semestr letni 2023/2024 dla studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich i trwać będzie do 3 marca 2024 r. (niedziela) do godz. 24.00.

Rejestracja żetonowa rozpocznie się w następujących godzinach:

 • Wydział Prawa i Administracji – kierunek Prawo oraz kierunek Administracja (dotyczy studentów, którzy rozpoczynają lektorat oraz studentów, którzy kontynuują lektorat języka specjalistycznego w semestrze letnim) – 9.00,
 • Wydział Psychologii i Kognitywistyki – kierunek Psychologia – 9.30 (dotyczy studentów, którzy rozpoczynają lektorat języka specjalistycznego. Studenci, którzy będą kontynuować lektorat języka specjalistycznego zostaną przepisani do grup na semestr letni przez Koordynatorów ds. USOS SJ UAM),
 • Wydział Teologiczny – tylko kierunek Teologia – 10.00 (dotyczy studentów, którzy rozpoczynają lektorat z języka specjalistycznego),
 • Wydział Matematyki i Informatyki – 10.30,
 • Wydział Archeologii – 11.00,
 • Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych – dla kierunków 3-semestralnych (Geoinformacja, Geologia, Kartografia i Geomatyka) - 11.30,
 • Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej – dla kierunków 3-semestralnych (Gospodarka Przestrzenna) – 11.30,
 • Wydział Fizyki – tylko kierunek Aplikacja Internetu Rzeczy – 12.00. Pozostałe kierunki zostaną dodane do grup przez koordynatora.
 • Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa – godz. 12.30 (kierunki prowadzone w j. polskim).

Studenci I roku II stopnia studiów stacjonarnych otrzymują żeton na język specjalistyczny LEK-SPEC-B2 i zapisują się na wybrany język oferowany na danym Wydziale. Lektorat z języka specjalistycznego realizowany jest na poziomie B2+ (kontynuacja lektoratu ze studiów I stopnia).

Studenci studiów jednolitych magisterskich otrzymują żeton na język specjalistyczny LEK-SPEC-B2 i zapisują się na wybrany język według poniższego schematu:

 • studenci kierunków Prawo, Psychologia, Teologia, którzy w semestrze zimowym 2023/2024 ukończyli lektorat na poziomie B22,
 • studenci kierunku Prawo, którzy w semestrze zimowym 2023/2024 zaliczyli pierwszy semestr lektoratu języka specjalistycznego.
Żeton zostanie nadany, jeśli student ma zaliczony lektorat w semestrze zimowym (wpisaną ocenę do systemu USOS).

UWAGA:
Studenci, którzy NIE ZAREJESTRUJĄ się na lektorat z języka specjalistycznego w czasie trwania rejestracji na ul.amu.edu.pl zobowiązani są dostarczyć do Studium Językowego UAM wniosek o zapisanie do grupy z j. obcego. Na podstawie złożonego wniosku student zostanie zapisany przez koordynatora ds. USOS do grupy, w której są WOLNE MIEJSCA!

UWAGA:
Studenci pozostałych kierunków, którzy rozpoczęli lektorat języka specjalistycznego w semestrze zimowym 2023/2024 nie rejestrują się na platformie ul.amu.edu.pl. Zostaną przepisani przez Koordynatorów ds. USOS z ramienia SJ UAM do tych samych grup, w których realizowali zajęcia w semestrze zimowym.

Wykaz Koordynatorów z ramienia Studium Językowego UAM:

mgr Krzysztof Janczak, tel. 61 829 10 51, kris.j@amu.edu.pl, pokój 317 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) - Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Studiów Edukacyjnych.

dr Anna Wesołowska, tel. 61 829 29 46, anna.wesolowska@amu.edu.pl, pokój 331 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) - Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydział Fizyki, Wydział Teologiczny, Wydział Biologii.

mgr Patrycja Nowak, tel. 61 829 29 80, patrycja.nowak@amu.edu.pl, pokój 331 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) - Wydział Chemii, Wydział Filozoficzny, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Wydział Socjologii, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa. Wydział Matematyki i Informatyki.

mgr inż. Monika Waleńska-Trybuś, tel. 61 829 29 57, lektorat@amu.edu.pl; pokój 324 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) - Wydział Historii, Wydział Archeologii, Wydział Nauk o Sztuce, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej.

Rejestracja w systemie USOS dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich na lektoraty z języków obcych na semestr letni 2023/2024

Studium Językowe UAM informuje, że w dniu 13 lutego 2024 r. (wtorek) od godz. 9.00 na stronie ul.amu.edu.pl rozpocznie się rejestracja żetonowa na lektoraty z języka obcego dla studentów I oraz II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich i trwać będzie do 3 marca 2024 r. (niedziela) do godz. 24.00.

Rejestracja żetonowa rozpocznie się w następujących godzinach:
Wydział Anglistyki – 9.00
Wydział Biologii – 9.30
Wydział Chemii – 10.00
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej – 10.30
Wydział Fizyki – 11.00
Wydział Historii, Wydział Archeologii, Wydział Nauk o Sztuce – 11.30
Wydział Matematyki i Informatyki – 12.00
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej – 12.30
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa – 13.00
Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydział Filozoficzny, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Wydział Socjologii – 13.30
Wydział Prawa i Administracji – 14.00
Wydział Studiów Edukacyjnych – 14.30
Wydział Teologiczny – 15.00

Terminy zajęć będą dostępne na stronie ul.amu.edu.pl w dniu 12 lutego 2024 r.

Studenci I roku na podstawie wykonanego testu poziomującego otrzymują żeton z danego języka na odpowiedni poziom zaawansowania. Student, który nie wykonał testu poziomującego nie otrzyma żetonu.

Studenci II roku z wyjątkiem Wydziału Anglistyki otrzymują żeton według poniższego schematu:

 • student, który w semestrze zimowym 2023/2024 zaliczył lektorat na poziomie B1, w semestrze letnim 2023/2024 otrzyma żeton na poziom B21,
 • student, który w semestrze zimowym 2023/2024 zaliczył lektorat na poziomie B21, w semestrze letnim 2023/2024 otrzyma żeton na poziom B22,
 • student, który w semestrze zimowym 2023/2024 zaliczył lektorat na poziomie B22 zakończył lektorat ogólnojęzykowy i otrzymuje żeton na egzamin certyfikacyjny.
Żeton zostanie nadany, jeśli student ma zaliczony lektorat w semestrze zimowym (wpisaną ocenę do systemu USOS).

WYJĄTEK: Studentom II roku z kierunku, który miał podwójny wymiar lektoratu: Psychologia, żetony na lektorat z języka ogólnego nie zostały przyznane. Dla tych kierunków w semestrze zimowym 2023/2024 lektorat z języka ogólnego zakończył się i w semestrze letnim realizowany będzie lektorat z języka specjalistycznego. Student, który zaliczył lektorat na poziomie B2.2 otrzyma żeton na lektorat z języka specjalistycznego.

Studenci II roku Wydziału Anglistyki otrzymują żeton według poniższego schematu:

 • student, który w semestrze zimowym 2023/2024 zaliczył lektorat na poziomie A1, w semestrze letnim 2023/2024 otrzymuje żeton na poziom A1,
 • student, który w semestrze zimowym 2023/2024 zaliczył lektorat na poziomie A2, w semestrze letnim 2023/2024 otrzymuje żeton na poziom A2,
 • student, który w semestrze zimowym 2023/2024 zaliczył lektorat na poziomie B1, w semestrze letnim 2023/2024 otrzymuje żeton na poziom B1.

Studenci Wydziału Neofilologii – kierunek – filologia germańska nie biorą udziału w rejestracji - zostaną zapisani do grup przez Koordynatora na podstawie wyników testu poziomującego.

Żeton zostanie nadany, jeśli student ma zaliczony lektorat w semestrze zimowym (wpisaną ocenę do systemu USOS).

UWAGA:
Studenci, którzy NIE ZAREJESTRUJĄ się na lektorat z języka obcego w czasie trwania rejestracji na ul.amu.edu.pl zobowiązani są dostarczyć do Studium Językowego UAM wniosek o zapisanie do grupy z j. obcego. Wykaz Koordynatorów z ramienia Studium Językowego UAM dostępny jest na stronie sj.amu.edu.pl Na podstawie złożonego wniosku student zostanie zapisany przez koordynatora ds. USOS do grupy, w której są WOLNE MIEJSCA!

Szczegółowe informacje odnośnie zasad uczęszczania na lektorat w Studium Językowym UAM dostępne są na stronie internetowej sj.amu.edu.pl.

Wykaz Koordynatorów z ramienia Studium Językowego UAM:

mgr Krzysztof Janczak, tel. 61 829 10 51, kris.j@amu.edu.pl, pokój 317 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) - Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Studiów Edukacyjnych.

dr Anna Wesołowska, tel. 61 829 29 46, anna.wesolowska@amu.edu.pl, pokój 331 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) - Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydział Fizyki, Wydział Teologiczny, Wydział Biologii.

mgr Patrycja Nowak, tel. 61 829 29 80, patrycja.nowak@amu.edu.pl, pokój 331 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) - Wydział Chemii, Wydział Filozoficzny, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Wydział Socjologii, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa. Wydział Matematyki i Informatyki.

mgr inż. Monika Waleńska-Trybuś, tel. 61 829 29 57, lektorat@amu.edu.pl; pokój 324 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) - Wydział Historii, Wydział Archeologii, Wydział Nauk o Sztuce, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej.

REJESTRACJA NA EGZAMIN CERTYFIKACYJNY NA POZIOMIE B2 Z JĘZYKA OBCEGO (termin poprawkowy)
dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich

Studium Językowe UAM informuje, że w sesji zimowej 2023/2024 termin poprawkowy egzaminu certyfikacyjnego z języków nowożytnych na poziomie B2 wyznaczono na:

 • 15 lutego 2024 r. (czwartek) godz. 10.00 – 11.30

Rejestracja żetonowa na powyższy termin rozpocznie się od 9 lutego 2024 r. godz. 9.00 (piątek) i trwać będzie do 13 lutego 2024 r. godz. 24.00 (wtorek).

Rejestracja dostępna będzie na platformie ul.amu.edu.pl (logowanie odbywa się w identyczny sposób jak logowanie do studenckiego konta w systemie USOSweb).

Na egzaminie należy pojawić się ok. 30 minut przed jego rozpoczęciem i posiadać przy sobie dowód osobisty oraz legitymację studencką.

UWAGA: Osoby, które nie dokonają rejestracji żetonowej na egzamin w określonym terminie przez SJ UAM nie będą mogły przystąpić do egzaminu w danym terminie.

Egzamin przeprowadzany jest dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy zaliczyli lektorat z języka nowożytnego na poziomie B2.2 oraz na poziomie B2.1 dla kierunku mającego podwójny wymiar godzinowy (60h/semestr) czyli Psychologia.

Warunkiem zarejestrowania się na egzamin certyfikacyjny jest zaliczenie semestru zajęć z języka obcego na poziomie B2.2. (wpisana ocena do systemu USOS).

UWAGA: Student z warunkowym zaliczeniem przedmiotu lub powtarzający przedmiot: Egzamin certyfikacyjny, który nie otrzymał żetonu, zobowiązany jest skontaktować się ze Studium Językowym UAM w celu nadania kolejnego żetonu.

Kontakt: Studium Językowe UAM sj.amu.edu.pl - zakładka Koordynatorzy ds. USOS:

mgr Krzysztof Janczak, tel. 61 829 10 51, kris.j@amu.edu.pl, pokój 317 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) - Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Studiów Edukacyjnych.

dr Anna Wesołowska, tel. 61 829 29 46, anna.wesolowska@amu.edu.pl, pokój 331 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) - Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydział Fizyki, Wydział Teologiczny, Wydział Biologii.

mgr Patrycja Nowak, tel. 61 829 29 80, patrycja.nowak@amu.edu.pl, pokój 331 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) - Wydział Chemii, Wydział Filozoficzny, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Wydział Socjologii, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa. Wydział Matematyki i Informatyki.

mgr inż. Monika Waleńska-Trybuś, tel. 61 829 29 57, lektorat@amu.edu.pl; pokój 324 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) - Wydział Historii, Wydział Archeologii, Wydział Nauk o Sztuce, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej.

ZAJĘCIA Z JĘZYKÓW OBCYCH W RAMACH WOLNYCH ŻETONÓW

Studium Językowe UAM przedstawia ofertę dodatkowych zajęć z języka obcego w ramach wolnych żetonów. Dotyczy ona studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich, którzy nie wykorzystali 4 przysługujących żetonów na realizację obowiązkowego lektoratu (zakończyli lektorat na poziomie B2.2 pozytywną oceną w systemie USOS) lub zostali zwolnieni z lektoratu na podstawie zewnętrznego certyfikatu.
Żetony przyznawane są według schematu:

 1. Student, który rozpoczął lektorat od poziomu A2 wykorzystał 4 żetony i nie posiada wolnego żetonu.
 2. Student, który rozpoczął lektorat od poziomu B1 wykorzystał 3 żetony. Pozostały 1 żeton może wykorzystać na rejestrację do grupy wolnych żetonów.
 3. Student, który rozpoczął lektorat od poziomu B2.1 wykorzystał 2 żetony. Pozostałe 2 żetony może wykorzystać na rejestrację do grupy wolnych żetonów.
 4. Student, który rozpoczął lektorat od poziomu B2.2 wykorzystał 1 żeton. Pozostałe 3 żetony może wykorzystać na rejestrację do grupy wolnych żetonów.
 5. Studentom zwalniającym się z uczestnictwa w lektoracie na I roku na podstawie certyfikatu zewnętrznego przysługują 4 żetony do rejestracji do grup wolnych żetonów.
 6. Studentom zwalniającym się z uczestnictwa w lektoracie po I roku na podstawie certyfikatu zewnętrznego żetony nadawane są ręcznie przez właściwego koordynatora z ramienia SJ w zależności od indywidualnej sytuacji studenta.

Rejestracja żetonowa do grup wolnych żetonów rozpocznie się od 06.02.2024 r. godz. 9.00 i trwać będzie do 03.03.024 r. godz. 24.00. Rejestracja dostępna będzie na platformie ul.amu.edu.pl (logowanie odbywa się w identyczny sposób jak logowanie do studenckiego konta w systemie USOSweb). Proponowane grupy wolnych żetonów będą widoczne, 03.02.2024

Student który nie otrzymał żetonu, zobowiązany jest skontaktować się ze Studium Językowym UAM w celu nadania kolejnego żetonu.

Kontakt: Studium Językowe UAM sj.amu.edu.pl - zakładka Koordynatorzy ds. USOS:

mgr Krzysztof Janczak, tel. 61 829 10 51, kris.j@amu.edu.pl, pokój 317 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) - Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Studiów Edukacyjnych.

dr Anna Wesołowska, tel. 61 829 29 46, anna.wesolowska@amu.edu.pl, pokój 331 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) - Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydział Fizyki, Wydział Teologiczny, Wydział Biologii.

mgr Patrycja Nowak, tel. 61 829 29 80, patrycja.nowak@amu.edu.pl, pokój 331 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) - Wydział Chemii, Wydział Filozoficzny, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Wydział Socjologii, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa. Wydział Matematyki i Informatyki.

mgr inż. Monika Waleńska-Trybuś, tel. 61 829 29 57, lektorat@amu.edu.pl; pokój 324 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) - Wydział Historii, Wydział Archeologii, Wydział Nauk o Sztuce, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej.

REJESTRACJA NA EGZAMIN CERTYFIKACYJNY NA POZIOMIE B2 Z JĘZYKA OBCEGO
dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich

Studium Językowe UAM informuje, że w sesji zimowej 2023/2024 zostały wyznaczone dwa terminy egzaminu certyfikacyjnego z języków nowożytnych na poziomie B2:

 • 6 lutego 2024 r. (wtorek) godz. 10.00 - 11.30
  Rejestracja żetonowa na powyższy termin rozpocznie się od 26 stycznia 2024 r. godz. 9.00 (piątek) i trwać będzie do 4 lutego 2024 r. godz. 24.00 (niedziela).
 • 15 lutego 2024 r. (czwartek) godz. 10.00 – 11.30 (jest to termin poprawkowy)
  Rejestracja żetonowa na powyższy termin rozpocznie się od 9 lutego 2024 r. godz. 9.00 (piątek) i trwać będzie do 13 lutego 2024 r. godz. 24.00 (wtorek).

Rejestracja dostępna będzie na platformie ul.amu.edu.pl (logowanie odbywa się w identyczny sposób jak logowanie do studenckiego konta w systemie USOSweb).

Podczas rejestracji na egzamin proszę zwrócić uwagę na miejsce egzaminu przewidziane dla studentów poszczególnych wydziałów.

Na egzaminie należy pojawić się ok. 30 minut przed jego rozpoczęciem i posiadać przy sobie dowód osobisty oraz legitymację studencką.

UWAGA: Osoby, które nie dokonają rejestracji żetonowej na egzamin w określonym terminie przez SJ UAM nie będą mogły przystąpić do egzaminu w danym terminie.

Studenci, którzy nie planują podchodzić do egzaminu w dniu 6 lutego 2024 r. nie dokonują rejestracji w terminie 26.01-4.02.2024 r. Na termin poprawkowy zostanie uruchomiona odrębna rejestracja.

Egzamin przeprowadzany jest dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy zaliczyli lektorat z języka nowożytnego na poziomie B2.2 oraz na poziomie B2.1 dla kierunku mającego podwójny wymiar godzinowy (60h/semestr) czyli Psychologia.

Warunkiem zarejestrowania się na egzamin certyfikacyjny jest zaliczenie semestru zajęć z języka obcego na poziomie B2.2. (wpisana ocena do systemu USOS). Studentom, którzy zaliczą lektorat po 26.01.2024 r. żetony zostaną także nadane (w trakcie trwania rejestracji), zazwyczaj w ciągu doby od wpisania oceny przez prowadzącego.

UWAGA: Student z warunkowym zaliczeniem przedmiotu lub powtarzający przedmiot: Egzamin certyfikacyjny, który nie otrzymał żetonu, zobowiązany jest skontaktować się ze Studium Językowym UAM w celu nadania kolejnego żetonu.

Kontakt: Studium Językowe UAM sj.amu.edu.pl - zakładka Koordynatorzy ds. USOS:

mgr Krzysztof Janczak, tel. 61 829 10 51, kris.j@amu.edu.pl, pokój 317 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) - Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Studiów Edukacyjnych.

dr Anna Wesołowska, tel. 61 829 29 46, anna.wesolowska@amu.edu.pl, pokój 331 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) - Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydział Fizyki, Wydział Teologiczny, Wydział Biologii.

mgr Patrycja Nowak, tel. 61 829 29 80, patrycja.nowak@amu.edu.pl, pokój 331 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) - Wydział Chemii, Wydział Filozoficzny, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Wydział Socjologii, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa. Wydział Matematyki i Informatyki.

mgr inż. Monika Waleńska-Trybuś, tel. 61 829 29 57, lektorat@amu.edu.pl; pokój 324 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) - Wydział Historii, Wydział Archeologii, Wydział Nauk o Sztuce, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej.

Rejestracja na egzamin certyfikacyjny ustny z j. angielskiego

Szanowni Państwo,
Studium Językowe UAM informuje, że z dniem 12 grudnia 2023 r. od godz. 9.00 na stronie ul.amu.edu.pl rozpocznie się dla Państwa rejestracja żetonowa na egzamin certyfikacyjny ustny z języka angielskiego i trwać będzie do 03 stycznia 2024 r. do godz. 23.59.

Student zapisany w semestrze zimowym 2023/2024 na lektorat języka angielskiego na poziomie B2.2. otrzyma odpowiedni żeton umożliwiający rejestrację.

Terminy egzaminów ustnych zostaną udostępnione na stronie ul.amu.edu.pl najpóźniej 8 grudnia 2023 r. (proszę zwrócić uwagę na termin i miejsce egzaminu, które dostępne są w opisie grupy). Egzamin przeprowadzany jest w formie stacjonarnej.

Terminy egzaminów zostały podzielone na poszczególne Wydziały, jednak każdy student ma możliwość rejestracji na egzamin w dowolnym terminie na dowolnym Wydziale.

Zasady egzaminu certyfikacyjnego ustnego dostępne są na stronie Studium sj.amu.edu.pl.

Pozdrawiam serdecznie
Monika Waleńska-Trybuś
Studium Językowe UAM
tel. 61 829 29 57
lektorat@amu.edu.pl

Rejestracja na lektoraty specjalistyczne w semestrze zimowym 2023/2024

Studium Językowe UAM informuje, że z dniem 28 września 2023 r. od godz. 9.00 na stronie ul.amu.edu.pl rozpocznie się rejestracja żetonowa na lektoraty z języka obcego specjalistycznego dla studentów I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich i trwać będzie do 8 października 2023 r. do godz. 24.00.

Rejestracja żetonowa rozpocznie się w następujących godzinach:
 • Wydział Anglistyki – 9.00 Wydział Biologii – 9.30
 • Wydział Chemii – 10.00
 • Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydział Matematyki i Informatyki – 10.30
 • Wydział Fizyki – 11.00
 • Wydział Historii, Wydział Nauk o Sztuce – 11.30
 • Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział GeografiiSpołeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej – 12.00
 • Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydział Filozoficzny, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Wydział Socjologii – 13.00
 • Wydział Prawa i Administracji – 13.30
 • Wydział Teologiczny – 14.00 Wydział Neofilologii – 14.30 – dot. tylko pierwszego roku. Studenci II roku Filologii germańskiej zostaną dodani do tych samych grup przez koordynatora ds. USOS.

Terminy zajęć będą dostępne na stronie ul.amu.edu.pl najpóźniej w dniu 27 września 2023 r.

Studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia otrzymują żeton na język specjalistyczny LEK-SPEC-B2 i zapisują się na wybrany język oferowany przez Wydział. Lektorat z języka specjalistycznego realizowany jest na poziomie B2+ (z wyjątkiem Wydziału Anglistyki oraz Wydziału Neofilologii) – kontynuacja lektoratu realizowanego na studiach I stopnia.

Studenci studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich (kierunek: Prawo i Psychologia) otrzymują żeton na lektorat z języka specjalistycznego LEK-SPEC-B2:
 • po zaliczeniu w semestrze letnim 2022/2023 lektoratu na poziomie B2.2,
 • po zaliczeniu w semestrze letnim 2022/2023 lektoratu języka specjalistycznego (rejestracja na drugi semestr lektoratu),
 • po zaliczeniu w semestrze letnim 2022/2023 lektoratu języka ogólnego na podstawie zewnętrznego certyfikatu.

UWAGA:
Studenci, którzy NIE ZAREJESTRUJĄ się na lektorat z języka obcego w czasie trwania rejestracji na ul.amu.edu.pl zobowiązani są dostarczyć do Studium Językowego UAM (koordynatora danego Wydziału – wykaz poniżej) wniosek o zapisanie do grupy z j. obcego. Na podstawie złożonego wniosku student zostanie zapisany przez koordynatora ds. USOS do grupy, w której są WOLNE MIEJSCA!

Wykaz Koordynatorów z ramienia Studium Językowego UAM:

mgr Krzysztof Janczak, tel. 61 829 10 51, kris.j@amu.edu.pl, pokój 317 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) - Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Studiów Edukacyjnych.

dr Anna Wesołowska, tel. 61 829 29 46, anna.wesolowska@amu.edu.pl, pokój 331 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) - Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydział Fizyki, Wydział Teologiczny, Wydział Biologii.

mgr Patrycja Nowak, tel. 61 829 29 80, patrycja.nowak@amu.edu.pl, pokój 331 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) - Wydział Chemii, Wydział Filozoficzny, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Wydział Socjologii, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa. Wydział Matematyki i Informatyki.

mgr inż. Monika Waleńska-Trybuś, tel. 61 829 29 57, lektorat@amu.edu.pl; pokój 324 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) - Wydział Historii, Wydział Archeologii, Wydział Nauk o Sztuce, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej.

Szczegółowe informacje odnośnie zasad uczęszczania na lektorat w Studium Językowym UAM dostępne są na stronie internetowej sj.amu.edu.pl.

Rejestracja w systemie USOS dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich na lektoraty z języków obcych na semestr zimowy 2023/2024

Studium Językowe UAM informuje, że z dniem 26 września 2023 r. (wtorek) od godz. 9.00 na stronie ul.amu.edu.pl rozpocznie się rejestracja żetonowa na lektoraty z języka obcego dla studentów II oraz III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich i trwać będzie do 8 października 2023 r. (niedziela) do godz. 24.00.
 • Rejestracja żetonowa rozpocznie się w następujących godzinach:
 • Wydział Anglistyki – 9.00
 • Wydział Biologii – 9.30
 • Wydział Chemii – 10.00
 • Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej – 10.30
 • Wydział Fizyki – 11.00
 • Wydział Historii, Wydział Archeologii, Wydział Nauk o Sztuce – 11.30
 • Wydział Matematyki i Informatyki – 12.00
 • Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej – 12.30
 • Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa – 13.00
 • Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydział Filozoficzny, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Wydział Socjologii – 13.30
 • Wydział Prawa i Administracji – 14.00
 • Wydział Studiów Edukacyjnych – 14.30
 • Wydział Teologiczny – 15.00
 • Wydział Neofilologii – 15.30
Terminy zajęć będą dostępne na stronie ul.amu.edu.pl najpóźniej w dniu 25 września 2023 r. Studenci (z wyjątkiem Wydziału Anglistyki, Wydziału Neofilologii) otrzymują żeton według poniższego schematu (żeton nadany jest, jeśli w systemie USOS student ma wpisaną pozytywną ocenę):
 • student, który w semestrze letnim 2022/2023 zaliczył lektorat na poziomie A2, w semestrze zimowym 2023/2024 otrzyma żeton na poziom B1.
 • student, który w semestrze letnim 2022/2023 zaliczył lektorat na poziomie B1, w semestrze zimowym 2023/2024 otrzyma żeton na poziom B21.
 • student, który w semestrze letnim 2022/2023 zaliczył lektorat na poziomie B21, w semestrze zimowym 2023/2024 otrzyma żeton na poziom B22.
 • student, który w semestrze letnim 2022/2023 zaliczył lektorat na poziomie B22 zakończył lektorat ogólnojęzykowy i otrzymuje żeton na egzamin certyfikacyjny.
WYJĄTEK: Studentom z kierunku, który miał podwójny wymiar lektoratu: Psychologia – II rok otrzymują żeton według poniższego schematu:
 • student, który w semestrze letnim 2022/2023 zaliczył lektorat na poziomie A2, w semestrze zimowym 2023/2024 otrzyma żeton na poziom B21.
 • student, który w semestrze letnim 2022/2023 zaliczył lektorat na poziomie B1, w semestrze zimowym 2023/2024 otrzyma żeton na poziom B22.
 • student, który w semestrze letnim 2022/2023 zaliczył lektorat na poziomie B21 oraz B22 zakończył lektorat ogólnojęzykowy i otrzymuje żeton na egzamin certyfikacyjny oraz na lektorat z języka specjalistycznego.
Studenci Wydziału Anglistyki oraz kierunku prawo europejskie otrzymują żeton według poniższego schematu (żeton nadany jest, jeśli w systemie USOS student ma wpisaną ocenę):
 • student, który w semestrze letnim 2022/2023 zaliczył lektorat na poziomie A0, w semestrze zimowym 2023/2024 otrzymuje żeton na poziom A0,
 • student, który w semestrze letnim 2022/2023 zaliczył lektorat na poziomie A1, w semestrze zimowym 2023/2024 otrzymuje żeton na poziom A1
 • student, który w semestrze letnim 2022/2023 zaliczył lektorat na poziomie A2, w semestrze zimowym 2023/2024 otrzymuje żeton na poziom A2
 • student, który w semestrze letnim 2022/2023 zaliczył lektorat na poziomie B1, w semestrze zimowym 2023/2024 otrzymuje żeton na poziom B1
 • student, który w semestrze letnim 2022/2023 zaliczył lektorat na poziomie B21, w semestrze zimowym 2023/2024 otrzymuje żeton na poziom B21.
Studenci Wydziału Neofilologii (filologia germańska), otrzymują żeton według poniższego schematu (żeton nadany jest, jeśli w systemie USOS student ma wpisaną ocenę):
 • student, który w semestrze letnim 2022/2023 zaliczył lektorat na poziomie A0, w semestrze zimowym 2023/2024 otrzymuje żeton na poziom A1 (język hiszpański),
 • student, który w semestrze letnim 2022/2023 zaliczył lektorat na poziomie A2, w semestrze zimowym 2023/2024 otrzymuje żeton na poziom A2 (język angielski),
 • student, który w semestrze letnim 2022/2023 zaliczył lektorat na poziomie B1, w semestrze zimowym 2023/2024 otrzymuje żeton na poziom B1 (język angielski),
 • student, który w semestrze letnim 2022/2023 zaliczył lektorat na poziomie B21, w semestrze zimowym 2023/2024 otrzymuje żeton na poziom B21 (język angielski),
 • student, który w semestrze letnim 2022/2023 zaliczył lektorat na poziomie B21, w semestrze zimowym 2023/2024 otrzymuje żeton na poziom B21 (język angielski).

UWAGA:
Studenci, którzy NIE ZAREJESTRUJĄ się na lektorat z języka obcego w czasie trwania rejestracji na ul.amu.edu.pl zobowiązani są dostarczyć do Studium Językowego UAM (koordynatora danego Wydziału – wykaz poniżej) wniosek o zapisanie do grupy z j. obcego. Na podstawie złożonego wniosku student zostanie zapisany przez koordynatora ds. USOS do grupy, w której są WOLNE MIEJSCA!

Wykaz Koordynatorów z ramienia Studium Językowego UAM:

mgr Krzysztof Janczak, tel. 61 829 10 51, kris.j@amu.edu.pl, pokój 317 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) - Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Studiów Edukacyjnych.

dr Anna Wesołowska, tel. 61 829 29 46, anna.wesolowska@amu.edu.pl, pokój 331 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) - Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydział Fizyki, Wydział Teologiczny, Wydział Biologii.

mgr Patrycja Nowak, tel. 61 829 29 80, patrycja.nowak@amu.edu.pl, pokój 331 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) - Wydział Chemii, Wydział Filozoficzny, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Wydział Socjologii, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa. Wydział Matematyki i Informatyki.

mgr inż. Monika Waleńska-Trybuś, tel. 61 829 29 57, lektorat@amu.edu.pl; pokój 324 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) - Wydział Historii, Wydział Archeologii, Wydział Nauk o Sztuce, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej.

Szczegółowe informacje odnośnie zasad uczęszczania na lektorat w Studium Językowym UAM dostępne są na stronie internetowej sj.amu.edu.pl.